Kort från KF 13/12

Revidering av regler för kommunalt partistöd debatterades. Fullmäktige beslutade att stödet skall ligga kvar på samma nivå. Alla verksamheter behöver spara och även politiken.

Taxa för uteserveringar debatterades. Det beslutades att taxan återinförs. Detta ger en årlig intäkt på ca 350 TKR till kommunens kassa.

Även nya taxor för fritidsanläggningar debatterades efter en återremiss, och beslutet blev att anta de nya taxorna.

Kort från KF 6/12

Budget 2019 debatterades i över 3 timmar. Debatten lockade stundtals till både skratt och applåder, och alla fick möjlighet att framföra sina åsikter.

Anna Vedin (M) talade om skillnaderna mellan politikernas och förvaltningens arenor och konstaterade att i förvaltningarnas arena skall politikerna inte vara och detaljstyra.

Anders Holmensköld (M) talade om vikten att lita på förvaltningarna och att politiken behöver bättre dialog med verksamheter, företag och medborgare.

Marcus Adiels (M) konstaterade att det är en tuff budget, men att det är samma siffror och besparingar som den tidigare Majoritetens budget 2016 hade som budgetprognos för just 2019.

Det fattades beslut om en ny politisk organisation. Samtliga ändringar och justeringar finansieras inom den ram som tidigare är beslutad.

Val till beredningar, nämnder och övriga förtroendeuppdrag förrättades.

Kort från KF 8/11

Uppföljningsrapport 2 år 2018 föredrogs av revisorerna och det konstaterades att kommunen inte uppfyller alla uppsatta mål och därför inte kan anses drivas enligt god ekonomisk hushållning.

Flera beslut om taxor debatterades, bland annat revidering av taxa för Kvarnkullen samt nya taxor för fritidsanläggningar.

Det rådde enighet om att i framtiden skall de berörda föreningarna ha bättre möjligheter för att få komma med synpunkter i beredning av ärenden som berör deras verksamhet.

Anders Holmensköld (M) konstaterade vid flera repliker att Moderaterna har många vallöften man vill genomföra, men kommunens ekonomiska läge gör att vi måste få ordning på finanserna så att man har pengarna att spendera innan man spenderar dem.