Kulturen i Kungälv

Kulturen är ett mått på ett gott samhälle

Vi lever i en orolig tid och vi ser allt större motsättningar, både här hemma och i världen. I detta läge behöver vi ett levande kulturliv och ett starkt civilsamhälle mer än någonsin.

För oss Moderater handlar kulturpolitik inte om bidrag till det ena eller bidrag till det andra. För oss handlar kulturen och konsten om allt det som håller samman oss som samhälle.

Konsten och kulturen hjälper oss att förstå oss själva och dom vi möter – hur vi förhåller oss till vår samtid och hanterar vår framtid. Att kulturen och konsten kan utvecklas fritt utgör därför grunden för vårt demokratiska samhälle.

Ett starkt Kungälv byggs av flera olika delar. Civilsamhället och föreningslivet är avgörande, inte minst i arbetet för att bryta utanförskap, förbättra integrationen och för att bidra till ett samhälle som håller ihop. Men det växande utanförskapet präglar även kulturen och idrotten. När hushåll får mindre marginaler och utanförskapet ökar, är det kultur- och idrottsupplevelser som först prioriteras ner.

Jobben är en av de viktigaste frågorna för Moderaterna. Inom besöksnäringen skapas flest nya jobb, och här får inte minst många unga människor sitt allra första jobb. Kulturen och idrottsrörelsen är motorn i hela denna växande näring.

För Moderaterna är det en satsning på bildning, på delaktighet, på en gemensam historia och förståelse för andras historia och att också ta ansvar för att det finns människor som testar gränser och prövar våra friheter i vårt demokratiska samhälle.

Vi värnar det kulturarv vi fått att förvalta för eftervärlden. Vi har en 1000-årig nordisk historia att förvalta och bevara. Vi vill bevara samt tillgängliggöra vårt kulturarv med hjälp av och i samarbete med VGR och statens fastighetsverk med flera.

Biblioteksverksamheten är i stark förändring, det digitala utbudet många har tillgång till i dag och troligtvis än mer i framtiden, gör att vi måste se över den traditionella biblioteksverksamheten.

Dock kan det stora utbudet också göra att det blir svårt att navigera. Klyftorna mellan de som bemästrar och kan vara källkritiska och de som inte har den kunskapen kan öka. Moderaterna vill därför ha bibliotekarier samt initierade föreningar som kan lotsa människor genom utbudet. Nuvarande bibliotek ska användas som mötesplatser för människorna i området med ”meröppet” och vi ser gärna ett nytt stadsbibliotek i den gamla stadskärnan som en grund för ett kulturliv som gör vårt centrum till en levande plats.

Kulturskolan kan utföras både kommunalt men också tillsammans med studieförbunden. Kulturskolan ska satsa på mer på bredd och nå fler barn och ungdomar.

Vårt kulturarv måste vara en utgångspunkt som vårt samhällsbygge utgår från.

Kommunens kulturutbud ska vara samlande och sammanhållande oavsett bakgrund, ålder eller annan tillhörighet.

Detta vill vi göra:

  • Kulturen måste fredas från politisk klåfingrighet. Vi står för en övergripande strategi, där kulturpolitikens värde och innehåll återupprättas
  • Underlätta för det civila samhällets organisationer att bedriva sin verksamhet, att utvecklas och att därigenom bidra till välfärd och social sammanhållning. Det civila samhällets självständighet behöver stärkas och värnas
  • Verka för ett nytt stadsbibliotek med kulturhus i anslutning till Västra Tullen