Socialpolitik

En socialpolitik som lyfter människor och gör Kungälv tryggare för alla

Vår socialpolitik utgår från den enskilde behövande och hur samhället stöttar så att den enskilde kan leva ett fritt liv med så mycket egenmakt och valfrihet som möjligt. Hela vårt samhälles attityd till personer med social problematik måste ändras för att så många som möjligt ska kunna leva ett gott liv. Detta gäller inte minst arbetsmarknaden, där alldeles för många slås ut för att de inte anses ha fullständig kapacitet.

Kungälvs kommun skulle tjäna på om vi kunde arbeta mer med att integrera personer med social problematik och psykisk ohälsa om vi kunde acceptera att alla faktiskt inte kan arbeta heltid utan stödja den enskilde att komma ut i arbetslivet och jobba så mycket som möjligt.

Skapa aktörer och komma bort från mottagare

Moderaterna understryker att vi måste skapa ett dynamiskt socialt arbete som förutsätter att den behövande involveras och blir aktiv och delaktig i sin personliga förbättring. Vi tror inte på arbetssätt som gör behövande till passiva mottagare utan vare sig krav eller uppmuntran.

En stödjande socialtjänst

Eftersom personer i behov av hjälp kan återfinnas inom mer än ett område beroende på hur problematiken ser ut, behöver socialtjänsten ha större fokus på helheten och att samordna insatserna. En människa i behov av hjälp kan på grund av psykisk ohälsa hamna i missbruk och uppbära försörjningsstöd. För att inte riskera att hamna i olika kolumner behöver socialpolitiken betona vikten av nya arbetssätt där olika kompetenser blir medvetna om vad hela socialtjänsten gör.

Moderaterna ser att vi också behöver utveckla kontakten mellan kommunen och den enskilde och kanske erbjuda en väg in via en stödperson.

Ett bättre hållande i unga med social oro

Vi ser att missbruk av alkohol och droger går ner i åldrar. Därför är det enormt viktigt att utbudet på fritiden blir bredare så att fler hittar en vettig fritidssysselsättning.

Moderaternas politik är att kommunen måste ha ett bättre hållande i framförallt unga människor med social oro, oavsett vad den består av, genom ett gemensamt ansvar skola-fritid/civilsamhälle-socialtjänst.

Åtgärderna vad gäller en högre kommunal förmåga att hålla i en ung människa med social oro, behöver förstärkas i hemmaplanslösningar 24/7.

Trygghet

I en rapport från Svenskt Näringsliv uppger sex av tio företag att de har utsatts för någon typ av brott. Lika många anser att brottsligheten är ett problem. Enligt Svenskt Näringsliv uppgår de direkta kostnaderna för brottslighet till 40 miljarder kronor per år för Sveriges företag. Men den totala kostnaden, om man räknar in till exempel brottspreventiva åtgärder, försäkringspremier och produktionsbortfall, uppgår till cirka 100 miljarder kronor årligen.

Gator och industriområden som är dåligt upplysta, eller parkeringsplatser med sämre uppsikt, ökar risken för inbrott och skadegörelse. Genom att aktivt arbeta med belysning och siktlinjer kan tryggheten öka och brottsligheten kopplat till enskilda platser minska.

Genom att snabbt åtgärda skadegörelse och klotter ökar förhoppningsvis den sociala pressen på att inte återuppta skadegörelsen. Tidiga insatser bör användas för att bryta negativa spiraler.

I takt med att polisbristen blivit allt mer akut har flertalet kommuner ansökt om, och fått tillstånd för, ordningsvakter att verka i stadskärnorna. Förutom att anlita ordningsvakter inom begränsade områden kan kommunen även samverka med fastighetsägare och näringsidkare om väktartjänster och kameraövervakning. Viktigt är dock att samverkan utformas på ett konkurrensneutralt sätt.

De kommunala bostadsbolagen har en viktig uppgift i att se till att hyresgäster inte använder lägenheter för illegal verksamhet, eller hyr ut dem svart.

Det är viktigt att kommuner inte ingår i upphandlingar med kriminella. Kommunen bör agera offensivt i att undersöka anbudsgivare för att motverka exempelvis svarta löner och därmed oschysst konkurrens.

Den kommunala tillsynsverksamheten vad gäller till exempel livsmedel, tobak och alkoholtillstånd, men även räddningstjänst, kan spela en viktig roll i såväl brottsprevention som för att hjälpa polisen. Genom att samverka och utbyta information med såväl polis som privata fastighetsägare kan den kommunala tillsynen både agera brottspreventivt och hjälpa de brottsbekämpande myndigheterna.

En stor del av problemen kring otrygghet och brottsutsatthet bland företagare är kopplat till gängkriminalitet. Gängkriminaliteten kan ta sig olika uttryck men finns över nästan hela landet. Förutom tidigare uppräknade åtgärder kan kommunen motverka gängkriminalitet genom att förhindra nyrekrytering, samt återuppta arbetet med avhopparverksamhet. Arbetet med att hindra nyrekrytering till kriminella gäng bör ske redan i skolan, och genom samverkan mellan olika aktörer som socialtjänst, skola och polis.

Vår kommun bör fortsätta att kräva heltidsaktivering som motprestation för bidrag. Det minskar sysslolösheten samtidigt som risken för att rekryteras till kriminella gäng minskar när tiden går åt att söka jobb och delta i kompetenshöjande aktiviteter.

För att effektivt kunna motverka gängkriminalitet krävs kunskap och ett nära samarbete med rättsvårdande myndigheter. Kommunen bör ha en nära och konkret samverkan med polisen kring de här frågorna.

För att ta ett kommunalt grepp om trygghetsfrågan för det lokala näringslivet bör kommunen upprätta företagsdialoger vid sidan av medborgardialoger.

Integration

För allas bästa är det viktigt att alla invånare får möjlighet till ett bra liv som bidrar till ett gott och hållbart Kungälv – självklart även de som invandrat hit. Tillsammans med näringsliv och civilsamhälle vill vi integrera våra nya invånare genom sysselsättning, arbete och fritidsaktiviteter. Målet måste alltid vara att kunna leva på lön och inte uppbära bidrag. Moderaterna vill särskilt stötta kvinnor att tidigt komma ut och lära sig svenska och därmed komma i kontakt med civilsamhälle och näringsliv. Detta är nyckeln till att barn och övriga familjemedlemmar integreras i Kungälvs-samhället. Att lära sig svenska är därför mycket högt prioriterat.

LSS

I Sverige ska alla ha möjlighet att delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Den som har en funktionsnedsättning ska kunna vara en del av samhällsgemenskapen genom utbildning, arbete och sysselsättning anpassat efter sin egen förmåga. Det ska finnas tillgång till boendeformer och hjälpmedel som möter varje individs behov.

En funktionsnedsättning ska inte begränsa möjligheterna för den som kan och vill jobba genom att bidra utifrån sin förmåga. Och för de som på grund av funktionsnedsättning inte har möjlighet att delta i arbetslivet över huvud taget, vill vi öka möjligheterna till en meningsfull daglig sysselsättning utformad utifrån egna önskemål och förutsättningar.

LSS ska garantera att personer med omfattande och varaktiga funktionshinder får stöd som kan undanröja svårigheter i vardagen. Stödet syftar till att hjälpa människor med funktionsnedsättning att i så stor utsträckning som möjligt leva friare och mer självständiga liv. 

LSS har inneburit ökad valfrihet, större inflytande och bättre livskvalitet för många personer med svåra funktionsnedsättningar. Ytterst handlar det om att tillförsäkra personer med omfattande och varaktiga stödbehov insatser som de behöver för sitt dagliga liv. Detta kräver ett stabilt och långsiktigt ansvarstagande från samhällets sida.

För vår kommun gäller det att ha med LSS tidigt i planeringen av nya bostadsområden för att vi i tid ska kunna tillgodose behoven.

Vi vill att kommunen i så hög grad som möjligt löser sysselsättningen för personer med LSS genom samarbete och samverkan med det lokala näringslivet. Moderaterna ser också en möjlighet att kunna ge möjlighet till sysselsättning vid vårt nya idrottscentrum.

Flitpengen anser Moderaterna ska räknas upp.

Åtgärder för ett mer socialt hållbart samhälle

 • Ett socialt arbete som utgår från hela situationen där den enskilde ses som aktör
 • Heltidsaktivitet som villkor vid försörjningsstöd
 • Ökad inkludering skola-fritid-socialtjänst
 • Kommunen implementerar aktivt ett trygghetsprogram som inkluderar trygghetsskapande arbete för medborgare och näringsidkare samt upprättar företagsdialoger om trygghet
 • Kommunen tar fram en funktion som samordnar det kommunala trygghetsskapande arbetet i dialog med företag och näringsidkare
 • Kommunen ska i utformningen av offentliga miljöer, ta i beaktande trygghetsskapande aspekter från antagande av översiktsplan, detaljplaner och bygglov
 • Kommunen möjliggör samverkan med företag och näringsidkare vad gäller ordningsvakter, samverkan kring väktartjänster och kameraövervakning
 • Kommunen arbetar med hur de undviker att göra affärer med kriminella aktörer
 • Kommunen arbetar med den kommunala tillsynen och arbetar brottspreventivt gällande alkoholtillstånd, miljötillstånd och brandskydd
 • Kommunen arbetar för att förhindra nyrekrytering till kriminella gäng samt bedriver avhopparverksamhet
 • Behovet av LSS tidigt i planeringen av nya bostadsområden
 • Sysselsättning för personer med LSS ska tillgodoses i samverkan med lokala näringslivet
 • Räkna upp flitpengen(habiliteringsersättningen)