Generationsansvar

Vi ska bygga samhället för kommande generationer

Inledning

Det är mycket glädjande att många människor känner stort förtroende för vårt parti när det gäller klimat- och miljöpolitiken!

Även miljöpolitik måste hänga ihop. Den alarmism som ofta görs gällande harmonierar väldigt illa med den brist på verkningsfulla åtgärder som blivit typiskt i Sverige de senaste åren.

En verkningsfull klimat- och miljöpolitik måste också för sin legitimitet grundas i demokratin och inte dikteras av en liten minoritet.

Hur Moderaterna hanterar miljö- och klimatpolitiken

Till skillnad mot många andra partier är miljöfrågan ingen ”fråga” för oss Moderater.

För oss är det ett villkor precis som att ha en god ekonomi.

En framgångsrik miljöpolitik skjuter inte in sig på symbolfrågor utan har sin utgångspunkt i att ingå som grundläggande villkor i allt som rör samhälls-utvecklingen.

Moderaterna klarar till skillnad mot många partier att prioritera och göra de svåra val som krävs. Vi anser till exempel att kärnkraften är helt nödvändig, som även majoriteten av all expertis också gör – då vi dels ökar i befolkning, dels ska klara klimatmålen – samtidigt som vi elektrifierar transportsektorn.

Vi arbetar för att bygga in hållbarhet inom alla andra politikområden som till exempel samhällsbyggnad, bostadsbyggande, näringslivspolitik, civil beredskap och upphandling.

En bättre civil beredskap på livsmedelsområdet, främjar vårt lokala och storstadsnära lantbruk och bidrar till färre transporter mm.

Det är faktiskt först när vi klarar av att samordna komplexa delar som vi kan se en god effekt av våra insatser. Kungälv har på så sätt blivit en av Sveriges mest robusta kommuner och en av de mest framgångsrika utifrån Agenda2030.

Människor har för länge sedan genomskådat Miljöpartiet efter alla oräkneliga misstag som drabbat glesbygden, företagen och medborgarna. Deras lösningar har egentligen inte lett någonvart. Brunkolen stannade inte i marken – vi är indirekt mer beroende av brunkol än på decennier.

Moderaterna är stolta över att Sverige har världens mest ambitiösa utsläppsmål. För att kunna nå dem krävs en politik som skapar största möjliga klimatnytta för varje satsad krona. Samtidigt måste vi hjälpa andra länder att minska sina utsläpp.

Agenda 2030

Omställningen av samhället är en mycket komplex process som består av mängder av olika komponenter. För oss Moderater är det viktigt att arbetet sker utifrån en helhet och inte utifrån enskilda delar (symbolpolitik) för att vi ska nå målen långsiktigt.

I Kungälv är det viktigt att alla politiska ärenden bereds med utgångspunkt från Agenda 2030 för att få ett brett anslag och det är den politiken som placerat Kungälv i toppen av Sveriges bästa kommuner i hållbarhets-omställningen.

Förvaltartanken

Att man vårdar och förvaltar det man äger till nytta även för kommande generationer är fundament i den Moderata ideologin. Moderaterna lägger stor vikt vid att värna den biologiska mångfalden, bidra till ett effektivt utnyttjande av resurser och samtidigt förbättra luft- och vattenkvaliteten.

Hållbara transporter

Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. För en snabbare omställning föreslår vi stöd för utbyggnad av ny infrastruktur som kan bidra till en koldioxidfri fordonsflotta. Det kan handla om laddstolpar, vätgasstationer och elvägar. Vi vill också driva på för mer inblandning av biodrivmedel.

Klimatsmart och hållbar konsumtion

Moderaterna tror på människans vilja att göra gott. Vi vill underlätta kloka val med mer information utifrån livscykelanalys. Med tuffare krav vid offentlig upphandling kan också den offentliga konsumtionen bidra i klimatomställningen.

Krav på klimatnytta

Varje krona som satsas på klimatet ska göra största möjliga klimatnytta. Därför föreslår vi att man tar fram beräkningssätt för klimatnytta och att beräkningarna redovisas i kommunens budget.

Cirkulär ekonomi

Ett resurseffektivt samhälle ger både ekonomiska och miljömässiga fördelar. Vi vill se höjda mål för återvinning och har som mål att Sverige ska bli världsledande inom delningsekonomin.

Den cirkulära ekonomin har de senaste åren blivit en alltmer viktig ekonomisk modell där helt nya affärsmöjligheter för företag har uppstått. I dag finns en mängd företag bygger hela sin affärsidé på klimatomställningen och de som gjort den till en integrerad del av sina gamla affärsmodeller.

Allt började i havet – Havsmiljön i vår kommun

Vi vet att havsmiljön längs vår kustremsa är under starkt hot.

På några decennier har fiskebestånden kraftigt minskat längs vår kust samtidigt som ålgräset försvinner. Även om ingen vet exakt vad det beror på, är det viktigt att vi kraftsamlar för att bevara och även återskapa den marina miljön. Vi vill att kommande generationer ska få uppleva ett västerhav som myllrar av liv, där det finns gott om fisk.

Ett levande hav är en stor tillgång för våra medborgare, företag och besökare och det är en av Moderaternas verkligt stora framtidsfrågor som vi måste ta tag i och driva de kommande tio åren.

Vi vill organisera ett samarbete med grannkommuner, statliga myndigheter, universitet och Västra Götalandsregionen för att sjösätta verkningsfulla åtgärder. Vi är positiva till att försöka plantera ut fisk till exempel.

Nedskräpningen längs vår kustremsa är ett annat stort problem och det mesta kommer via havsströmmarna utanför i Skagerack och Nordsjön. Vi får till oss skräp från bl a Östersjön och Storbritannien.

Moderaterna verkar för att få ännu bättre ekonomiskt stöd för strand-städning från Staten. 

VA i kustzon – en del av en viktig samhällsutveckling

Samhällsbyggande är den del av kommunens verksamhet där den lokala politiken verkligen kan styra utvecklingen. Genom att arbeta långsiktigt och målinriktat kan vi se till att få den utveckling vi önskar. De instrument som finns på plansidan är översiktsplan, fördjupad översiktsplan och detaljplaner. Till detta kommer VA-planer och annan infrastrukturplanering.

I stället för att acceptera en viss oönskad utveckling där kommunen tvingas hitta nödlösningar och ”lappa och laga” kan vi i stället vara en aktiv part som håller i taktpinnen.

VA kustzon är en viktig pusselbit som erfordras för att åstadkomma den utveckling vi önskar i kustområdena. Kusten är som alla vet mycket attraktivt och ska givetvis användas för ny bebyggelse. Eftersom kuststräckan också är känslig är det extra viktigt med långsiktighet och god planering.

Enskilda lösningar kan givetvis, vid särskilda omständigheter, vara ett viktigt komplement till den kommunala infrastrukturen.

Kommunens markresurser

En växande stad med en växande befolkning kräver utvecklingsbar mark. I Kungälv är mycket av infrastrukturen skapad för en befolkning på 35 000 och inte för de 50 000 vi snart är.

Utan tvekan finns det alltid en stor konflikt om markanvändningen på platser där det sker utveckling och tillväxt. Vårt synsätt måste utgå från hur vi ser på oss själva och vår kommun samt vilken roll Kungälv spelar i omvärlden.

Vi betraktar oss som en kranskommun i omedelbar anslutning till Sveriges näst största stad. Det som sker i Göteborg sker också i Kungälv.

Nya företagsetableringar kräver ofta ny mark och att gammal jordbruksmark offras. Vi ser därför att vi måste bli bättre på att bygga tätt och kompakt i våra industriområden. Varje gång vi bevarar en skogsdunge i ett industriområde i tron att det är en god gärning, så betalar vi detta med att ta motsvarande mark i anspråk någon annanstans.

För att hushålla med mark, skapa underlag för handel, service, omsorg och kollektivtrafik behöver vi bli avsevärt bättre på att bygga på höjden.

Klimat, miljö och näringsliv

Genom företagens innovationskraft går det se fler tekniska lösningar inom klimatfrågan, dessutom är det svenska näringslivet väl positionerat för att bygga affärsmodeller runt ekologisk hållbarhet. Näringslivet är en nyckel i arbetet med klimatet. Därför är det avgörande hur välmående företagen är. Deras investeringar i forskning, och utveckling i produkter och tjänster som kan förbättra klimatet kan inte samhället klara sig utan.

Välmående företag investerar mer i forsknings­ och utvecklings-verksamheten. Därför är ett bra företagsklimat en förutsättning för ett bra klimat. Tillväxt är både en effekt av, och en förutsättning för ny teknik.

Där det finns marknadsmisslyckanden kan politiska beslut styra beteenden som långsiktigt är gynnsamt för klimatet. Men, näringslivet är inte isolerat från andra länder. Därför är det viktigt att dessa regleringar i möjligaste mån görs i internationella fora, i synnerhet på EU­ nivå. Riksdagens beslut måste följas med ordentliga konsekvensbeskrivningar om hur den svenska konkurrenskraften påverkas. Av det följer att kommunen bör avhålla sig från att skapa särregleringar som kan öka företagens kostnadsbörda. Istället bör vi försöka synka våra miljö­ och klimatinitiativ så mycket som möjligt med andra kommuner och regionen.

En viktig del av en kommuns miljöarbete är att göra det ”lätt att göra rätt”. För att få livskraftiga företag är det viktigt att kommuner, regioner och stat kan bistå med nödvändig infrastruktur, till exempel insamlingskärl och tömningsrutiner för avfallsfraktioner och farligt avfall, men också avgiftsstrukturer som ger rätt incitament till företagen att agera miljösmart.

Ängsmark

Av den ängsmark som fanns för 100 år sedan återstår idag endast 1 promille. Denna kategori av mark är livsviktig för insekterna som bin och fjärilar som är viktiga i naturens ekosystem. Vi Moderater vill värna våra ängsmarker och gärna skapa nya miljöer med vildblommor där insekter trivs och reproducerar sig.

Förbättrad Livs- och stadsmiljö i Kungälv

Vårt arbete för en förbättrad lokal miljö utgår från våra lokala förhållanden – inte överbefolkade storstäder i andra länder där bilen ofta blir problemet.

Vi ser inte bilen som ett miljöproblem i framtiden i takt med att bilparken elektrifieras och blir fossilfri.

Det är trångt på Nordreälvbron och därmed trångt både genom staden och vid Kornhalls färja. Det gör att Kungälv är ”bökigt” att komma till och gör att vi tappar attraktionskraft. Avsaknad av överfarter över de två älvarna Göta älv och Nordre älv, hindrar utveckling av Kungälv. Det är därför viktigt att vi investerar i en hållbar infrastruktur som gör att trafiken flyter med fler överfarter över älvarna.

Stadsmiljön ska utformas på ett promenad- och cykelvänligt sätt utan att för den skull bli bilfientlig.

Vi vill värna och utveckla våra gröna stråk och öka attraktionskraften för dessa genom planteringar, konstverk, scener och serveringar.

Kollektivtrafik

Subventioner? Gratis? Eller prisvärd?

Tyvärr har kollektivtrafiken lidit av att man under många år bara diskuterat zoner och biljettpriser för ett system som idag redan är kraftigt skattesubventionerat.

Vi tror inte att ytterligare skattesubventioner leder till ökat resande för då hade det redan gjort det för länge sedan.

Vi Moderater vill utveckla det kollektiva resandet genom att fokusera på robusthet, pålitlighet och ändamålsenlighet – när fler uppfattar kollektivtrafiken som pålitlig och robust, kommer fler åka kollektivt.

Det måste uppfattas som väl använda pengar att köpa kollektivtrafikresor.

För att fler ska åka måste det bli enklare att bli resenär. Vi behöver därför koncentrera våra insatser genom att utöka turtätheten och minska bytestiderna primärt samt bygga betydligt fler pendelparkeringar.

Kulturmiljön i Kungälv

Stadsmiljön är i stark förändring samtidigt som köpvanor och beteenden transformeras. I hela världen kämpar man mot butiksdöden som följer i den digitaliserade handelns spår.

Frågan måste därför börja med vad man ska ha staden till och för vem den är till för.

Varför finns det inte ens ett café i den gamla delen av staden?

Vi vill slå fast att Kungälvs stad ska vara en plats för handel, kultur, upplevelser, måltider och service. Uppgiften de kommande åren blir att i nära samarbete med näringsliv, medborgare och fastighetsägare tillsammans skapa en attraktiv mix som är lönsam och hållbar.

Kungälv har flera lönsamma företag inom detaljhandeln som inte ligger i staden utan i våra industriområden. Vi Moderater tror att det är möjligt att skapa en attraktiv stad där man kommer välja att flytta in handeln från industriområden till stadskärnan.

Vi behöver arbeta hårdare för att attrahera kontorsarbetsplatser att vilja etablera sig i Kungälv. I våra industriområden säljer tomterna slut nästan omgående men stadskärnan har ännu inte den attraktiviteten.

Vårt mål är att öka dagbefolkningen i stadskärnan med 1 500 arbetsplatser.

Kungälv som en plats för upplevelser,  behöver utvecklas och omdanas.

Vi Moderater ser kulturen som en viktig grundsten i en attraktiv stad och vill ha ett stadsbibliotek med teater, utställningshall och biosalonger i ett nytt centralt läge som bidrar till fler besökare till stadskärnan.

Vi vill använda den unika möjlighet som nu öppnat sig i områdena runt kexfabriken och ge staden en ny kontakt med vattnet. Vi ser framför oss en ny och spännande plats för bostäder, möten, kultur, turism och handel.

Våra skogar

Moderaterna vill värna om kommunens skogsområden och att det egna beståndet vårdas och brukas med förstånd och hela tiden ger en god återväxt.

Vi vill bli en mer professionell förvaltare som använder avkastningen till att investera i att tillgängliggöra naturen genom bättre och välvårdade vandringsleder och strövområden med dess faciliteter.

Energiförsörjning

Moderaterna vill utveckla kommunen mot en mer robust och hållbar energiförsörjning. Vi vill främja utvecklingen för förnyelsebar och lokalt producerad energi i allmänhet.

Vi behöver öka rådgivningen kring miljöinvesteringar och energi-effektivisering för privatpersoner och företag.

Kommunen ska arbeta för att minska sin energianvändning varje år.

Åtgärder för förbättrad miljö och minskande utsläpp

 • Kommunen ser över sina regelverk och avgifter så att det inte missgynnar privatpersoner och företag som satsar på klimatomställning.
 • Kommunen ser över och utvärderar sina miljömål och regelverk så att de inte bromsar innovationer och utveckling.
 • Kommunen säkerställer tillgänglighet i insamlingskärl och tömningsrutiner och positiva incitament i avgiftsstrukturer.
 • Höjd civil beredskap för livsmedelsförsörjningen
 • Fullt fokus på havet tillsammans med kommuner och myndigheter – pröva att återplantera fiskbestånd.
 • Förtätning av industriområden, bättre markhushållning
 • En mer pålitlig och robust kollektivtrafik som resenärerna vill betala för
 • Utbyggd laddinfrastruktur
 • Ökad lokal förnyelsebar energiproduktion
 • Minskad offentlig energiförbrukning
 • Bygga fler pendelparkeringar
 • Införa en omställningsrådgivare
 • Främja vätgas i samhällsplaneringen
 • Förbättrad logistik kring insamling av återvinningsbart material
 • Hållbart skogsbruk och främjande av våra vandringsleder
 • Ett cykelbanenät som hänger ihop