Näringsliv och entreprenörskap

Vi har politiken för ett uppvärderat entreprenörskap

Kommunens inställning till företagande

Vi kan med gemensamma krafter, i nära samarbete mellan företagare, företagarföreningar, civilsamhälle och kommun bygga starka entreprenöriella kulturer där risktagande uppmuntras. Kungälv måste med nyfikenhet och intresse vilja lära från de kommuner som lyckats väl.

Småföretagen är viktiga för välfärden

Nästan en halv miljon svenskar är egenföretagare och ungefär var tredje anställd i Sverige jobbar i ett småföretag. Det kan alltså inte nog understrykas hur viktigt det är att vi ger goda förutsättningar för småföretagen att växa, eftersom det är där den största potentialen finns att skapa jobb och tillväxt som kommer hela samhället till del.

Vi har också fortfarande en samhällsdebatt som inte sällan misstänkliggör snarare än uppmuntrar företagande. Småföretagare vittnar ofta om att det kan kännas som att jobba i motvind från vänsterpolitiker, byråkrater och medieetablissemang. Det är verkligen ingen dans på rosor att vara småföretagare. Många nytänkande människor med spännande idéer avstår från att starta eget för att det verkar för krångligt och svårt. De trösklarna måste vi slipa ner. Med den ambitionen har Moderaterna tagit fram en rapport till våra förtroendevalda för att dela goda exempel från hela landet och många av dessa beprövade åtgärder vill vi genomföra i Kungälv.

”All business is local”, och ofta är det just den lokala politikern eller tjänstemannen som blir företagarens primära myndighetskontakt. Ansvaret, och möjligheten, att skapa goda förutsättningar för företagande vilar därmed i stor utsträckning på våra kommun­ och regionpolitiker.

Det ska vara roligt att driva företag i Kungälv, våra företagare ska trivas här.

Kraftiga åtgärder behöver sättas in på kommunal nivå och politiken och det offentliga måste vara möjliggörare för kompetensförsörjningen inom näringslivet. Det är viktigt att ordentliga analyser och prognoser på kort och lång sikt görs.

Regelförenkling

Kungälvs företagare stöter dagligen på onödigt regelkrångel som är ineffektivt och försvårar deras möjlighet att utveckla sin verksamhet. En företagare har i dag 1 200 lagar, 2 200 förordningar samt 8 100 föreskrifter och allmänna råd att förhålla sig till. Detta innebär både hisnande kostnader för den enskilde företagaren men även att värdefull tid går till spillo. Moderaterna ska verka för minskad regelbörda.

Det första steget i arbetet med att effektivisera och digitalisera de kommunala processer som berör lokala företag är att skapa sig en så heltäckande bild som möjligt över nuläget. Man behöver kartlägga och få koll på alla de tillståndsförfaranden som företagare möts av, de steg deras ärenden genomgår och veta hur processerna ser ut som leder fram till beslut. I detta arbete måste såväl företagarorganisationer, lokala företag och expertis från berörda sektorer involveras och samarbeta nära. När vi har en gemensam  nulägesbild kan vi tillsammans identifiera de delar som företagen upplever vara mest tungrodda och tydligare se vilka kommunala processer som är onödigt långdragna och komplicerade. Därefter kan man  se hur dessa bäst kan digitaliseras och förenklas. Det är  viktigt att regler är välmotiverade.

Kommunal samverkan kring digitala tjänster

Det är mycket vanligt att företag baserade i en kommun också bedriver verksamhet i grannkommunerna. Det understryker behovet av tät koordinering inom varje region, så att inte kommungränser får utgöra oskäliga hinder. Samarbete är A och O när det gäller digitalisering. De flesta kommuner är på egen hand alldeles för små för att utveckla, sköta och använda egna digitala program. Genom att samarbeta om regelförenkling genom digitalisering på regional basis kan man ägna mer tid, kraft och pengar till att utveckla de allra bästa dataprogrammen och processerna. Med gemensamma krafter får man upp servicenivån och effektiviteten. Detta möjliggör för lokala företag att växla upp sina verksamheter och enkelt expandera.

I en gemensam företagarportal på nätet, som alla samarbetande kommuner länkar till, kan företagaren snabbt sätta igång valfritt tillståndsförfarande och välja den eller de kommuner där processen ska sättas igång. Med digitala och standardiserade förlopp kan högre effektivitet uppnås, vilket sparar tid för företagaren och pengar för skattebetalarna.

Kungälvs politiker bör ha som ständig ambition att verka för att minska onödig byråkrati. Arbetet med regelförenklingar är välkommet inom hela förvaltningen med speciellt fokus på detaljplaner, bygglov, miljö­ och hälsotillstånd, alkoholtillstånd och tillsyn. Inte minst är det viktigt att samordna tillsynen för de företagare som är beroende av flera tillstånd.

Attityd och myndighetsutövning

Alla företagare har rätt att kräva att kommunen arbetar med sin servicekultur och ständigt förbättrar och anpassar verksamheten efter företagens behov. Kommunen ska utveckla tydligt definierade servicegarantier som visar vilken service man som företagare ska kunna förvänta sig. Det ska även tydligt framgå hur företagen kompenseras ifall kommunen inte lever upp till garantin, samt den angivna tiden inom vilken ärendet ska vara färdigbehandlat. Om den angivna tiden överskrids, bör ett vitesbelopp utgå till ansökande företag.

Det ska vara enkelt för företagare att komma i kontakt med kommunen, och det är viktigt att kommunen organiserar sig på ett sätt som erbjuder företagarna hög servicenivå och förenklar alla nödvändiga processer.

Förbättrad tillsyn

I kommunen bör tillsyn samordnas och utföras på ett sätt som tar minsta möjliga tid i anspråk för företagaren och orsakar minsta möjliga kostnad. Det finns även ett värde i en regional samordning för att hjälpa företag som har verksamheter i fler kommuner.

Det är ett problem att tillämpningen ser olika ut inom olika myndigheter och kommuner, att exempelvis företag med verksamheter i olika kommuner inom en region tvingas söka samma tillstånd i flera kommuner.

Den som startar eller driver ett företag är expert på sin verksamhet, men det är kommunen som är expert på de kommunala regelverken. Kommunen ska möta företag med respekt, en lösningsorienterad inställning och fokusera på att ge råd och vägledning för att det ska bli rätt. Alla tjänstepersoner som har företagsärenden ska utbildas i ett serviceinriktat förhållningssätt och det ska vara en självklar del när kommunen rekryterar, kompetensutvecklar och lönesätter handläggare och inspektörer.

Kommunen ska debitera utförd tillsyn i efterhand.

Upphandling

Det är ett välkänt faktum att stelbenta byråkratiska processer försvårar småföretagens möjligheter att delta i offentliga upphandlingar. För att kunna bryta tendenser till oligopol som finns på upphandlingsmarknaden i stora delar av Sverige, behöver regelverk och arbetssätt förändras så att även småföretag fullt ut kan delta. Det skulle säkerställa att medborgarna får maximal utväxling för sina skattepengar och samtidigt stärka företagandet.

Den offentliga upphandlingen i Kungälv omsätter hundratals miljoner och det kräver att marknaden fungerar effektivt – annars riskerar betydande belopp av skattebetalarnas pengar att förspillas.

I dagsläget utestängs en stor del av företagen från upphandlingsmarknaden. Det kan vara komplicerat för en småföretagare att lämna ett anbud när beställaren har omfattande krav på till exempel referensuppdrag och omsättning. Med sådana begränsande, ibland omotiverade, krav är det mer sannolikt att ett bolag med stora ekonomiska resurser vinner upphandlingen. Många mindre företag väljer då att inte ens försöka och storföretagens dominans befästs. Kommunen bör dela upp upphandlingar i mindre delar så att fler småföretag kan kvala in som leverantörer. Detta motverkar stagnation och en marknad som inte blir innovativ.

Vi behöver ha fler  informationsträffar mellan kommunen och våra lokala företag med målet att få fler lokala anbudsgivare.

Istället för att upphandla på ett helt fält går det att specificera redan i upphandlingen vad som behövs. På så sätt ges små och medelstora företag möjlighet att ta fram en nischad produkt och bli delleverantörer, det vill säga dela upp upphandlingen.

Funktionsupphandling är en upphandlingsform som effektivt skulle kunna främja såväl ökad konkurrens, som innovation och entreprenörskap. Den ger offentliga aktörer möjlighet att ställa krav utifrån mål eller resultat, vilket kan sporra framväxten av nya innovativa lösningar. I vissa fall vet inte beställaren exakt vad som finns på marknaden, det kan till och med vara så att produkten eller tjänsten inte finns på marknaden ännu. Med funktionsupphandlingen får nya, delvis oetablerade leverantörer, möjlighet att komma med nya, smarta lösningar.

Sannolikt behövs ramavtal för att kunna säkra leveranser av kritiska produkter. Men det kan medföra inlåsningseffekter. Enstaka produkter och tjänster kan istället direktupphandlas till exempel genom dynamiskt inköpssystem, ett elektroniskt verktyg vid offentlig upphandling som syftar till ökad konkurrens och flexibilitet för att uppnå optimalt utnyttjande av offentliga medel. Det är öppet för nya leverantörer under giltighetstiden, och antalet leverantörer får inte begränsas. Det innebär att fler blir en del av marknaden, och att skattebetalarna vid varje givet läge får högre priskonkurrens för sina skattepengar.

Kommunen ska fokusera på att vara kommun och låta företagarna vara företagare. Därför ska kommunen ta fram en policy som tydliggör att kommunen inte ska ägna sig åt osund konkurrens gentemot näringslivet och genomlysa verksamheten för att säkerställa att hela organisationen följer policyn.

Avgifter och taxor får inte bli till extraskatter

I många kommuner ligger avgifter och taxor på en för hög nivå och av den anledningen behöver vi ständigt se över våra taxor och avgifter att de bara uppfyller syftet att täcka kostnaden för en tillsyn eller tjänst. Överuttag av taxor och avgifter fungerar som lokala extraskatter och får inte förekomma.

Det är viktigt att kostnaderna för tillstånd hålls så låga som möjligt för företagen, samtidigt är det viktigt att skattekollektivet inte står för tillståndskostnaderna. En analys av avgiftstäckningsgrad måste föregå varje taxebeslut.

Avgifterna ska inte vara utformade som skatter utifrån omsättning. Avgifter som utgår från tid och har ett tak, samtidigt som löpande avgift debiteras dem som fuskar eller slarvar gör att skötsamma och framgångsrika företagare inte subventionerar de som gör fel. Översynen bör syfta till att i så stor utsträckning som möjligt sänka de kostnaderna företagen har för den service de erbjuds i kommunen.

Konkurrenskraftig skattenivå

En konkurrenskraftig kommunal skattesats är viktig i flera avseenden för det lokala företagsklimatet. En låg skattesats gör kommunen mer attraktiv att flytta till för den som är egenföretagare. För den företagare som har anställda blir det lättare att locka kompetens till en kommun där skatten ligger på en konkurrenskraftig nivå. För de som redan bor i kommunen innebär det bättre lönsamhet för egenföretagaren och mer i plånboken för de anställda.

Istället för att höja skatten eller avgifter behöver kommunen effektivisera sina verksamheter och skala bort sådant som inte ger uppenbara mervärden. Därtill behöver man fokusera hårt på att skapa mer gynnsamma förutsättningar för företag att kunna växa och anställa.

Samarbete och samordning

Kungälv behöver en näringslivsenhet som handhar alla näringslivsrelaterade ärenden med funktioner såsom att samordna och följa upp myndighetsutövningens servicenivå. Företagarfrämjandet måste genomsyra hela förvaltningen och det ska finnas kunskap och förståelse för företagandets förutsättningar och behov, liksom för dess betydelse för välfärdens finansiering samt kommunens och regionens utveckling.

Näringslivsstöd

Kommunens stöd till näringslivet behöver reformeras och bli mer ändamålsenligt. Stödet behöver anpassas bättre till varje företagares behov i stället för att som nu i allt för hög grad vara inriktat på marknadsföringsinsatser. Ett sätt kan vara att tillhandahålla checkar för rådgivning hos konsulter inom de områden man är i behov av.

Åtgärder för ett gott företagsklimat

  • Moderaterna ska verka för att tillsammans med grannkommunerna utveckla digitala tjänster för näringslivet
  • Inrätta en näringslivsenhet
  • kontinuerligt verka för att minska onödig byråkrati
  • Kommunen ska införa servicegarantier med tydligt angivna tidsfrister och kompensation till företagaren när kommunen inte lever upp till garantin
  • Tillsynsavgifterna debiteras i efterhand
  • Säkerställa att kommunen aldrig tar ut för höga avgifter
  • Kommunen ska anpassa upphandlingarna så att vi får in fler småföretag som leverantörer
  • Kommunal verksamhet ska kontinuerligt genomlysas för att säkerställa att ingen osund konkurrens förekommer
  • Kommunen arbetar med konsultcheckar för att hjälpa företag med extern kunskap
  • Upphandlingsavgiften avskaffas