Kommunens utveckling

Vi ska ta tillvara på Kungälv och fortsätta att utveckla staden och resten av kommunen

Målsättningen för stadsutvecklingen är att ge invånarna en mer attraktiv stad att leva, verka och bo i som skapar en positiv dynamik mellan aktörer och människor.

Vi Moderater tror att attraktiviteten definieras av vilket underlag som finns och vad det i sin tur skapar.  En plats i ständig utveckling är en attraktiv plats som är öppen för nya idéer och företeelser.

Kommunens utveckling måste grundas i att öka attraktiviteten för våra medborgare och företag och förhålla sig till olika faktorer som kultur, arkitektur, tillgänglighet, funktionalitet, hållbarhet och historia.

Kungälv har alltid varit i utveckling och transformering är en ständigt pågående process.

Moderaterna vill fortsätta att utveckla området kring Kongahälla, via Oasen och mot polisstationen och förstärka stråket vid Ytterbyvägen. För att få en levande stad måste det finnas människor som bor där. Tillsammans med den omvandling som sker runt Västra Gatan och Kexen samt Nytorget, skapas underlag och förutsättningar för Kungälvs gamla stadskärna.

Vi vill ta tillvara  på Älven i vår stadsutveckling och stärka stadens koppling till vattnet genom bryggor, promenadstråk, caféer, restauranger och angöringsplatser för båtar.

Den framtida stadens roll måste definieras när de förändrade köpmönstren gör att antalet butiker minskar. Moderaterna ser att Kungälv med sina satsningar på en ny idrottsarena kan ta en ny regional roll och bli en plats för större evenemang. Näringslivets behov av mötesplatser behöver tillgodoses med hotelletableringar.

Om vi blickar ut lite kommer vi att bebygga Åseberget och Yttern och vi ser också en potential i att förvandla området runt Tvibotten till ett attraktivt bostadsområde nära vatten och natur.

Stadsbebyggelsen

Utan tvekan definierar utformning och arkitektur en stadsbebyggelse för överskådlig tid. I Kungälv har det under många år rått en tradition där politiken ogärna lagt sig i, eller ens haft synpunkter på till exempel arkitekturen. En förklaring till det kan vara att det inte anses vara politiskt men också en rädsla att skrämma bort intressenter.

Staden ska bindas samma och övergången mellan ny bebyggelse och den äldre måste harmonisera.  Av det skälet kommer det krävas mera diskussion och kravställning kring arkitektur och utformning inför den utveckling vi nu står inför.

Moderaterna ser gärna att gamla traditioner och uttryckssätt går igen i den bebyggelsen som kommer närmare den äldre delen av staden och vi ser gärna lite högre bebyggelse på till exempel Åseberget och Oasenområdet.

Våra kommundelar Diseröd, Kode, Ytterby, Marstrand och Kärna

Vi ser våra kommundelar som platser som ska stärkas som bostadsorter och som platser för extern och kommunal service. Den kommunala servicen ska utformas efter en närhetsprincip och möjligheten till arbetspendling måste öka.

Plan och bygg

Mer byggklar mark i attraktiva lägen för verksamheter och bostadsbebyggelse behöver tillgängliggöras genom att generella skydd minskas och görs mindre stelbenta, samt att bullerreglerna anpassas till dagens byggteknik och rådande omständigheter. I dag leder hårda tolkningar av strandskyddsreglerna till att kommunen inte kan nyttja värdefull mark. Kommunen bör intensifiera dialogen med länsstyrelsen om att frigöra mer mark nära vatten. Trots nationella bromsklossar kan mycket göras för att förenkla för företagsetablering och utveckling lokalt när det gäller byggnation.

Kommunen ska alltid respektera och värna äganderätten, och bör därför vara restriktiv med tillskapandet av nya riksintressen och naturreservat, och när nya tillskapas bör de vara väldefinierade och välmotiverade.

Processen kring en detaljplan är långsam, komplicerad och ibland onödig. Ofta utformas detaljplaner väldigt snävt, trots att det inte behövs. Onödigt långtgående detaljkrav försvårar etablering och omställning och därför bör kommunen verka för att minimera lokala begränsningar. Kommunen bör i största möjliga mån nyttja Plan­ och bygglagens klausul om när detaljplaner inte behövs.

Det är även viktigt att  de som vill bygga får delta i framtagandet av förslag på detaljplan istället för att kommunen ska göra det. Kommunens uppgift blir istället att bistå med service och sedan att anta detaljplanerna.

Infrastruktur

För företagarna är en god infrastruktur avgörande när det gäller att transportera både gods och människor. För att företagen ska kunna rekrytera rätt personer med rätt kompetens måste det finnas möjlighet att kunna pendla till och från jobbet, på ett säkert, kostnadseffektivt och tidseffektivt sätt. Något som inte är självklart i Kungälv, och som leder till att arbetsmarknadsregionen blir onödigt liten, vilket i sin tur resulterar i att kompetensbristen blir större än den hade behövt vara.

Åtgärder

  • Pröva relevansen i detaljplanernas begränsningar, för att uppnå en högre flexibilitet där det är möjligt
  • Arbeta mer restriktivt med tillskapande av nya riksintressen
  • Kommunen förenklar sina byggregler och policys för utformning och inte inför hämmande tillägg till befintlig lagstiftning
  • Öka samordningen mellan infrastruktur och nybyggnation