Ekonomisk politik

Framtidens ekonomiska förutsättningar skapas idag

Ekonomistyrningen måste hela tiden förbättras och utvecklas

Ekonomistyrning handlar om att resurserna används rätt och i enlighet med fattade beslut. En kommun som präglas av god ekonomistyrning är en kommun med fungerande lokal demokrati – där bestämmer politikerna och inte den dåliga ekonomins bristmentalitet.

Kungälvs skattebetalare ska inte betala mer än andra för välfärden

Det enda sättet att skydda medborgarna mot för höga kostnader och bristande kvalité i välfärden, är att det politiska ansvaret tas för att ställa tydliga krav. Moderaterna motsätter sig generella och otydliga satsningar eftersom sådana väldigt sällan leder till goda resultat.

Välfärdsbeställningen – grunden för vår ekonomistyrning

Vi vill börja med att från politiskt håll definiera vad som är vår välfärd och vad den ska klara av.

Vi kommer koncentrera vår politik till att skapa förutsättningar för kommunens kärnuppdrag; omsorg och utbildning i allra första hand. Ett hållbart samhälle och en hållbar utveckling, definierar vi som att kommunen inte förbrukar mer än vad vi har till förfogande. Vi anser att vi med hänsyn till vårt behov av investeringar, pensionsåtaganden och vår skuldsättning, måste komma till att vi aldrig förbrukar mer än 96% av våra driftsresurser; skatteintäkter och generella statsbidrag.

Vi kommer att prioritera omsorg och utbildning och i välfärdsbeställningen utifrån medborgarperspektivet uttrycka mål och resurstilldelning i form av personaltäthet med mål och riktlinjer.

Om kommunen ska vara utförare avgörs av kvalité och effektivitet – den krassa medborgarnyttan. Kommunen kommer inte driva verksamheter utifrån slentrian där det är självskrivet att kommunen utför verksamheten.

Det hållbara samhället förbrukar max 96 % av sina resurser

Vår politik med 4 % driftsöverskott utgör fundamentet för kommunens utveckling de kommande åren.

Att förbruka 96 % innebär en verklig hållbarhetspolitik, eftersom alla miljöproblem osv i grunden handlar om ett samhälle som tar sig friheter på nästkommande generationers bekostnad.