Hela kommunplanen

Kommunplan 2035

En framtidsplan för

Kungälvs kommun

Moderaterna i Kungälvs kommunalpolitiska handlingsprogram 2022–2035 antaget 2021-12-10.

Förord

Välkommen att läsa Moderaterna i Kungälvs framtidsplan; kommunplan 2035 som är vår politik för Kungälvs fortsatta utveckling.

Detta dokument är ett resultat av flera arbetsgruppers arbete inom vår lokala M-grupp. Det bygger på vår ideologi och många människors samlade erfarenheter samt våra företrädares personliga samtal med Kungälvsbor.

Vi utgår från kommunens möjligheter, förmågor och utvecklingsområden för att beskriva hur vi vill att kommunen ska utvecklas utifrån helhet, funktion och hållbarhet för det vi uppfattar som medborgarnas bästa.

Vår ideologi som liberalkonservativa, är att fria människor ska leva och utvecklas i ett gott samhälle med utvecklad rättssäkerhet. Vi bygger framtiden med det bästa från idag som grund.

Vi vill att människor ska få större möjligheter att kunna utforma sina liv med så liten inblandning som möjligt från samhället och politiker. Samhället ska finnas som skydd och stöd för individerna.

I vårt samhälle är det alltid samhället som är beroende av individerna – aldrig tvärtom.

Vi tycker att det är ganska ointressant var människor kommer ifrån, vi är däremot intresserade av vart man är på väg och vill att människor ska få större möjligheter att kunna utvecklas och förverkliga sina drömmar. För att det ska vara möjligt måste det finnas en sund balans mellan samhälle och individ genom att människor får behålla litet mer av vad de arbetar ihop eftersom hela vår välfärd bygger på arbete och företagande.

Vi väljer att också lyfta fram svåra problem, även där vi själva inte lyckats. Vi håller inte fast vid lösningar vi ser inte leder till det vi vill eftersom vi hela tiden strävar mot att vara en relevant politisk kraft som ständigt söker nya lösningar på våra samhällsproblem.

Lycka till med läsningen och om det är något du undrar över och vill veta mer om eller kanske delge oss dina tankar om något är du välkommen att kontakta oss!

Moderaterna i Kungälv

Ett gott samhälle styrs av sunda värderingar som inte förminskar människor

Som Moderater eftersträvar vi att kunna erbjuda helhetslösningar framför att ta fram populära sakfrågor för att vinna röster och sympatisörer.

Populära sakfrågor är bara till för en sak, nämligen för att vinna väljare kortsiktigt, till exempel inför ett val och göder bara populismen ytterligare. Det är därför viktigt att politiken handlar om värderingar och hur vi långsiktigt utvecklar vårt samhälle och inte orealistiska allt-åt-alla-reformer som faktiskt hotar välfärden.

Ett samhälle är komplext och detsamma gäller oftast samhällsproblem som nästan alltid kräver mycket mer än en lösning.

Vi vill att vårt samhälle ska vila på värderingen att vi som är aktiva nu har ett generationsansvar för dem som kommer efter oss och för dem som inte längre är samhällsaktiva. Vi anser oss inte ha rätt att överkonsumera eller minska nästa generations handlingsutrymme. Belånar vi kommunen så att nästa generation inte kan låna vid behov, så har vi både överkonsumerat och gett nästa generation både mindre frihet och handlingsutrymme. Om vi säljer av tillgångar för att använda medlen till konsumtion, förskingrar vi det som den tidigare generationen har skapat.

Vi vill skapa framtidens handlingsutrymme redan idag. Vi uppnår detta genom tydliga prioriteringar och genom att kravställa kommunens resurser och verksamheter så att de används effektivt.

Generationsansvaret går att applicera på samtliga politiska områden från ekonomi, samhällsbyggnad, omsorg till utbildning, fritid och kultur. De som kommer efter oss ska ha vuxit upp i ett tryggt samhälle och ha bättre handlingsutrymme än vad vår generation fick.

Generationsansvaret och välfärden

Vi har en ambition att vi ska vara bäst på att skapa en god och hållbar välfärd. Vi utgår aldrig från system utan från begreppen medborgaren som betalar och brukaren som tar emot välfärden.

Generationsansvarets villkor uppfylls när medborgaren betalar en rimlig skatt för en pålitlig välfärd.

För att säkerställa rätt resurser till verksamheterna, måste det som inte är kärnverksamhet noga kontrolleras – idag gör man nästan överallt precis tvärtom.

Kärnverksamheten har fått konkurrens om resurserna från byråkratin men den går ofta fri från utvärderingar och rankingar.

Vi Moderater talar därför om främsta servicelinjen när vi pratar om kärnverksamhet medan det gängse begreppet ”Kärnverksamhet” är till exempel skola och äldreomsorg med hela dess byråkrati inbegripet.

Främsta servicelinjen är de yrken i välfärden som våra brukare möter och som skattebetalarna upplever att de betalar skatt till. Varje gång medel överförs till något annat än främsta servicelinjen får medborgaren något som egentligen aldrig efterfrågats.

Främsta servicelinjen utgörs av förskollärare, barnskötare, lärare, undersköterskor, kuratorer osv. Det är tänkvärt att de befattningar vi politiker låter ta fram beslutsunderlag mycket sällan kommer från främsta servicelinjen. De medarbetare som är experter på våra brukare och medborgare har alldeles för litet inflytande över verksamheternas utveckling och upplever sig därför inte sällan som offer för omständigheter och utsatta för verklighetsfrånvända byråkraters nyckfullhet.

Vi ska vara medvetna om att byråkrati växer också där Moderaterna styr!

Det enda sättet att hålla tillbaka byråkratin är att säkerställa att främsta servicelinjen hela tiden är rätt dimensionerad. Landet med nästan väldens högsta skatter kan leverera världens bästa välfärd men med fel fokus hamnar man lätt i en ständig bristmentalitet.

Bristmentaliteten i sig gör att medborgaren som betalar och brukaren som tar emot välfärden, alltid kommer att vara frustrerade över att de inte får den välfärd man efterfrågat och betalat för.

Tilliten för samhället – vår viktigaste fråga!

Att kunna lita på samhället är själva grunden för vår demokrati. Att man kan lita på att välfärden finns och är av rätt kvalité, när man behöver den är politikens viktigaste uppgift.

Grunden för vår demokrati uttrycks i regeringsformen, att makten utövas under lagarna. Utöver detta ska verksamheter drivas så att allmänhetens förtroende inte rubbas.

Politikens uppgift är att stå för våra verksamheters legitimitet när det gäller kvalitet, kostnad och utbud. Utgångspunkten kan aldrig vara att driva verksamheter i nivå med lagstiftningen utan utifrån gränsen ”att allmänhetens förtroende inte rubbas”. Att bevaka förtroendegränsen är det naturliga för politiska företrädare men tyvärr hör man allt för ofta politiska företrädare uttala sig om att ”vi håller oss inom lagen”. Vi Moderater vill återupprätta förtroendegränsen för kommunens verksamheter.

Detta tänker vi göra:

 • Se till att begrepp som att verksamhet ska drivas så att allmänhetens förtroende inte rubbas, finns med som centrala begrepp i den kommunala styrningen.

Vi ska bygga samhället för kommande generationer

Inledning

Det är mycket glädjande att många människor känner stort förtroende för vårt parti när det gäller klimat- och miljöpolitiken!

Även miljöpolitik måste hänga ihop. Den alarmism som ofta görs gällande harmonierar väldigt illa med den brist på verkningsfulla åtgärder som blivit typiskt i Sverige de senaste åren.

En verkningsfull klimat- och miljöpolitik måste också för sin legitimitet grundas i demokratin och inte dikteras av en liten minoritet.

Hur Moderaterna hanterar miljö- och klimatpolitiken

Till skillnad mot många andra partier är miljöfrågan ingen ”fråga” för oss Moderater.

För oss är det ett villkor precis som att ha en god ekonomi.

En framgångsrik miljöpolitik skjuter inte in sig på symbolfrågor utan har sin utgångspunkt i att ingå som grundläggande villkor i allt som rör samhälls-utvecklingen.

Moderaterna klarar till skillnad mot många partier att prioritera och göra de svåra val som krävs. Vi anser till exempel att kärnkraften är helt nödvändig, som även majoriteten av all expertis också gör – då vi dels ökar i befolkning, dels ska klara klimatmålen – samtidigt som vi elektrifierar transportsektorn.

Vi arbetar för att bygga in hållbarhet inom alla andra politikområden som till exempel samhällsbyggnad, bostadsbyggande, näringslivspolitik, civil beredskap och upphandling.

En bättre civil beredskap på livsmedelsområdet, främjar vårt lokala och storstadsnära lantbruk och bidrar till färre transporter mm.

Det är faktiskt först när vi klarar av att samordna komplexa delar som vi kan se en god effekt av våra insatser. Kungälv har på så sätt blivit en av Sveriges mest robusta kommuner och en av de mest framgångsrika utifrån Agenda2030.

Människor har för länge sedan genomskådat Miljöpartiet efter alla oräkneliga misstag som drabbat glesbygden, företagen och medborgarna. Deras lösningar har egentligen inte lett någonvart. Brunkolen stannade inte i marken – vi är indirekt mer beroende av brunkol än på decennier.

Moderaterna är stolta över att Sverige har världens mest ambitiösa utsläppsmål. För att kunna nå dem krävs en politik som skapar största möjliga klimatnytta för varje satsad krona. Samtidigt måste vi hjälpa andra länder att minska sina utsläpp.

Agenda 2030

Omställningen av samhället är en mycket komplex process som består av mängder av olika komponenter. För oss Moderater är det viktigt att arbetet sker utifrån en helhet och inte utifrån enskilda delar (symbolpolitik) för att vi ska nå målen långsiktigt.

I Kungälv är det viktigt att alla politiska ärenden bereds med utgångspunkt från Agenda 2030 för att få ett brett anslag och det är den politiken som placerat Kungälv i toppen av Sveriges bästa kommuner i hållbarhets-omställningen.

Förvaltartanken

Att man vårdar och förvaltar det man äger till nytta även för kommande generationer är fundament i den Moderata ideologin. Moderaterna lägger stor vikt vid att värna den biologiska mångfalden, bidra till ett effektivt utnyttjande av resurser och samtidigt förbättra luft- och vattenkvaliteten.

Hållbara transporter

Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. För en snabbare omställning föreslår vi stöd för utbyggnad av ny infrastruktur som kan bidra till en koldioxidfri fordonsflotta. Det kan handla om laddstolpar, vätgasstationer och elvägar. Vi vill också driva på för mer inblandning av biodrivmedel.


Klimatsmart och hållbar konsumtion

Moderaterna tror på människans vilja att göra gott. Vi vill underlätta kloka val med mer information utifrån livscykelanalys. Med tuffare krav vid offentlig upphandling kan också den offentliga konsumtionen bidra i klimatomställningen.

Krav på klimatnytta

Varje krona som satsas på klimatet ska göra största möjliga klimatnytta. Därför föreslår vi att man tar fram beräkningssätt för klimatnytta och att beräkningarna redovisas i kommunens budget.

Cirkulär ekonomi

Ett resurseffektivt samhälle ger både ekonomiska och miljömässiga fördelar. Vi vill se höjda mål för återvinning och har som mål att Sverige ska bli världsledande inom delningsekonomin.

Den cirkulära ekonomin har de senaste åren blivit en alltmer viktig ekonomisk modell där helt nya affärsmöjligheter för företag har uppstått. I dag finns en mängd företag bygger hela sin affärsidé på klimatomställningen och de som gjort den till en integrerad del av sina gamla affärsmodeller.

Allt började i havet – Havsmiljön i vår kommun

Vi vet att havsmiljön längs vår kustremsa är under starkt hot.

På några decennier har fiskebestånden kraftigt minskat längs vår kust samtidigt som ålgräset försvinner. Även om ingen vet exakt vad det beror på, är det viktigt att vi kraftsamlar för att bevara och även återskapa den marina miljön. Vi vill att kommande generationer ska få uppleva ett västerhav som myllrar av liv, där det finns gott om fisk.

Ett levande hav är en stor tillgång för våra medborgare, företag och besökare och det är en av Moderaternas verkligt stora framtidsfrågor som vi måste ta tag i och driva de kommande tio åren.

Vi vill organisera ett samarbete med grannkommuner, statliga myndigheter, universitet och Västra Götalandsregionen för att sjösätta verkningsfulla åtgärder. Vi är positiva till att försöka plantera ut fisk till exempel.

Nedskräpningen längs vår kustremsa är ett annat stort problem och det mesta kommer via havsströmmarna utanför i Skagerack och Nordsjön. Vi får till oss skräp från bl a Östersjön och Storbritannien.

Moderaterna verkar för att få ännu bättre ekonomiskt stöd för strand-städning från Staten. 

VA i kustzon – en del av en viktig samhällsutveckling

Samhällsbyggande är den del av kommunens verksamhet där den lokala politiken verkligen kan styra utvecklingen. Genom att arbeta långsiktigt och målinriktat kan vi se till att få den utveckling vi önskar. De instrument som finns på plansidan är översiktsplan, fördjupad översiktsplan och detaljplaner. Till detta kommer VA-planer och annan infrastrukturplanering.

I stället för att acceptera en viss oönskad utveckling där kommunen tvingas hitta nödlösningar och ”lappa och laga” kan vi i stället vara en aktiv part som håller i taktpinnen.

VA kustzon är en viktig pusselbit som erfordras för att åstadkomma den utveckling vi önskar i kustområdena. Kusten är som alla vet mycket attraktivt och ska givetvis användas för ny bebyggelse. Eftersom kuststräckan också är känslig är det extra viktigt med långsiktighet och god planering.

Enskilda lösningar kan givetvis, vid särskilda omständigheter, vara ett viktigt komplement till den kommunala infrastrukturen.

Kommunens markresurser

En växande stad med en växande befolkning kräver utvecklingsbar mark. I Kungälv är mycket av infrastrukturen skapad för en befolkning på 35 000 och inte för de 50 000 vi snart är.

Utan tvekan finns det alltid en stor konflikt om markanvändningen på platser där det sker utveckling och tillväxt. Vårt synsätt måste utgå från hur vi ser på oss själva och vår kommun samt vilken roll Kungälv spelar i omvärlden.

Vi betraktar oss som en kranskommun i omedelbar anslutning till Sveriges näst största stad. Det som sker i Göteborg sker också i Kungälv.

Nya företagsetableringar kräver ofta ny mark och att gammal jordbruksmark offras. Vi ser därför att vi måste bli bättre på att bygga tätt och kompakt i våra industriområden. Varje gång vi bevarar en skogsdunge i ett industriområde i tron att det är en god gärning, så betalar vi detta med att ta motsvarande mark i anspråk någon annanstans.

För att hushålla med mark, skapa underlag för handel, service, omsorg och kollektivtrafik behöver vi bli avsevärt bättre på att bygga på höjden.

Klimat, miljö och näringsliv

Genom företagens innovationskraft går det se fler tekniska lösningar inom klimatfrågan, dessutom är det svenska näringslivet väl positionerat för att bygga affärsmodeller runt ekologisk hållbarhet. Näringslivet är en nyckel i arbetet med klimatet. Därför är det avgörande hur välmående företagen är. Deras investeringar i forskning, och utveckling i produkter och tjänster som kan förbättra klimatet kan inte samhället klara sig utan.

Välmående företag investerar mer i forsknings­ och utvecklings-verksamheten. Därför är ett bra företagsklimat en förutsättning för ett bra klimat. Tillväxt är både en effekt av, och en förutsättning för ny teknik.

Där det finns marknadsmisslyckanden kan politiska beslut styra beteenden som långsiktigt är gynnsamt för klimatet. Men, näringslivet är inte isolerat från andra länder. Därför är det viktigt att dessa regleringar i möjligaste mån görs i internationella fora, i synnerhet på EU­ nivå. Riksdagens beslut måste följas med ordentliga konsekvensbeskrivningar om hur den svenska konkurrenskraften påverkas. Av det följer att kommunen bör avhålla sig från att skapa särregleringar som kan öka företagens kostnadsbörda. Istället bör vi försöka synka våra miljö­ och klimatinitiativ så mycket som möjligt med andra kommuner och regionen.

En viktig del av en kommuns miljöarbete är att göra det ”lätt att göra rätt”. För att få livskraftiga företag är det viktigt att kommuner, regioner och stat kan bistå med nödvändig infrastruktur, till exempel insamlingskärl och tömningsrutiner för avfallsfraktioner och farligt avfall, men också avgiftsstrukturer som ger rätt incitament till företagen att agera miljösmart.

Ängsmark

Av den ängsmark som fanns för 100 år sedan återstår idag endast 1 promille. Denna kategori av mark är livsviktig för insekterna som bin och fjärilar som är viktiga i naturens ekosystem. Vi Moderater vill värna våra ängsmarker och gärna skapa nya miljöer med vildblommor där insekter trivs och reproducerar sig.

Förbättrad Livs- och stadsmiljö i Kungälv

Vårt arbete för en förbättrad lokal miljö utgår från våra lokala förhållanden – inte överbefolkade storstäder i andra länder där bilen ofta blir problemet.

Vi ser inte bilen som ett miljöproblem i framtiden i takt med att bilparken elektrifieras och blir fossilfri.

Det är trångt på Nordreälvbron och därmed trångt både genom staden och vid Kornhalls färja. Det gör att Kungälv är ”bökigt” att komma till och gör att vi tappar attraktionskraft. Avsaknad av överfarter över de två älvarna Göta älv och Nordre älv, hindrar utveckling av Kungälv. Det är därför viktigt att vi investerar i en hållbar infrastruktur som gör att trafiken flyter med fler överfarter över älvarna.

Stadsmiljön ska utformas på ett promenad- och cykelvänligt sätt utan att för den skull bli bilfientlig.

Vi vill värna och utveckla våra gröna stråk och öka attraktionskraften för dessa genom planteringar, konstverk, scener och serveringar.

Kollektivtrafik

Subventioner? Gratis? Eller prisvärd?

Tyvärr har kollektivtrafiken lidit av att man under många år bara diskuterat zoner och biljettpriser för ett system som idag redan är kraftigt skattesubventionerat.

Vi tror inte att ytterligare skattesubventioner leder till ökat resande för då hade det redan gjort det för länge sedan.

Vi Moderater vill utveckla det kollektiva resandet genom att fokusera på robusthet, pålitlighet och ändamålsenlighet – när fler uppfattar kollektivtrafiken som pålitlig och robust, kommer fler åka kollektivt.

Det måste uppfattas som väl använda pengar att köpa kollektivtrafikresor.

För att fler ska åka måste det bli enklare att bli resenär. Vi behöver därför koncentrera våra insatser genom att utöka turtätheten och minska bytestiderna primärt samt bygga betydligt fler pendelparkeringar.

Kulturmiljön i Kungälv

Stadsmiljön är i stark förändring samtidigt som köpvanor och beteenden transformeras. I hela världen kämpar man mot butiksdöden som följer i den digitaliserade handelns spår.

Frågan måste därför börja med vad man ska ha staden till och för vem den är till för.

Varför finns det inte ens ett café i den gamla delen av staden?

Vi vill slå fast att Kungälvs stad ska vara en plats för handel, kultur, upplevelser, måltider och service. Uppgiften de kommande åren blir att i nära samarbete med näringsliv, medborgare och fastighetsägare tillsammans skapa en attraktiv mix som är lönsam och hållbar.

Kungälv har flera lönsamma företag inom detaljhandeln som inte ligger i staden utan i våra industriområden. Vi Moderater tror att det är möjligt att skapa en attraktiv stad där man kommer välja att flytta in handeln från industriområden till stadskärnan.

Vi behöver arbeta hårdare för att attrahera kontorsarbetsplatser att vilja etablera sig i Kungälv. I våra industriområden säljer tomterna slut nästan omgående men stadskärnan har ännu inte den attraktiviteten.

Vårt mål är att öka dagbefolkningen i stadskärnan med 1 500 arbetsplatser.

Kungälv som en plats för upplevelser,  behöver utvecklas och omdanas.

Vi Moderater ser kulturen som en viktig grundsten i en attraktiv stad och vill ha ett stadsbibliotek med teater, utställningshall och biosalonger i ett nytt centralt läge som bidrar till fler besökare till stadskärnan.

Vi vill använda den unika möjlighet som nu öppnat sig i områdena runt kexfabriken och ge staden en ny kontakt med vattnet. Vi ser framför oss en ny och spännande plats för bostäder, möten, kultur, turism och handel.

Våra skogar

Moderaterna vill värna om kommunens skogsområden och att det egna beståndet vårdas och brukas med förstånd och hela tiden ger en god återväxt.

Vi vill bli en mer professionell förvaltare som använder avkastningen till att investera i att tillgängliggöra naturen genom bättre och välvårdade vandringsleder och strövområden med dess faciliteter.


Energiförsörjning

Moderaterna vill utveckla kommunen mot en mer robust och hållbar energiförsörjning. Vi vill främja utvecklingen för förnyelsebar och lokalt producerad energi i allmänhet.

Vi behöver öka rådgivningen kring miljöinvesteringar och energi-effektivisering för privatpersoner och företag.

Kommunen ska arbeta för att minska sin energianvändning varje år.

Åtgärder för förbättrad miljö och minskande utsläpp

 • Kommunen ser över sina regelverk och avgifter så att det inte missgynnar privatpersoner och företag som satsar på klimatomställning.
 • Kommunen ser över och utvärderar sina miljömål och regelverk så att de inte bromsar innovationer och utveckling.
 • Kommunen säkerställer tillgänglighet i insamlingskärl och tömningsrutiner och positiva incitament i avgiftsstrukturer.
 • Höjd civil beredskap för livsmedelsförsörjningen
 • Fullt fokus på havet tillsammans med kommuner och myndigheter – pröva att återplantera fiskbestånd.
 • Förtätning av industriområden, bättre markhushållning
 • En mer pålitlig och robust kollektivtrafik som resenärerna vill betala för
 • Utbyggd laddinfrastruktur
 • Ökad lokal förnyelsebar energiproduktion
 • Minskad offentlig energiförbrukning
 • Bygga fler pendelparkeringar
 • Införa en omställningsrådgivare
 • Främja vätgas i samhällsplaneringen
 • Förbättrad logistik kring insamling av återvinningsbart material
 • Hållbart skogsbruk och främjande av våra vandringsleder
 • Ett cykelbanenät som hänger ihop

Barn och unga och deras framtid

Hela vårt samhällsideal bygger på att vi skapar framtidens förutsättningar idag. Att vi som är vuxna klarar av att ta vårt generationsansvar för barnen som är vuxna inom 20 år.

Barnen har rätt till att som vuxna komma in i ett samhälle som har handlingsutrymme, där inte den föregående generationen skuldsatt samhället eller tömt ut alla framtida möjligheter för  t ex  skattefinansiering.

Barnen har rätt till en god och relevant utbildning som ger goda livschanser.

Vår prioritering är att fler barn ska klara av grundskolan – det är det bästa förebyggande arbetet.

Vi vill stärka och förbättra barns rättigheter och möjligheter och då handlar det om att ibland hjälpa de som behöver hjälp med ett busskort för att kunna ta sig till fotbollsträningen. Vi gör den klara distinktionen att hjälpa de som behöver hjälp och inte använda utsatta barn som alibi för att subventionera för en välmående medelklass som faktiskt klarar av att försörja sina egna barn.

Alla barn ska bemötas med en positiv och hög förväntan

Tyvärr är det inte så självklart som man kan tro att barn ska bemötas utifrån en hög och positiv förväntan. Inom dagens skola finns förklaringsmodeller kring dåliga studieresultat där barnens föräldrars utbildningsbakgrund vägs in. Hittills används det bara för att förklara varför vissa barn klarar sig sämre. Detta har inget barn vunnit på!

Vi Moderater vill lämna allt prat om bakgrund när det gäller barn – vi är bara intresserade av att rusta dem så bra som möjligt inför den livsresa som börjar när skoltiden tar slut.

Skolan är en komplex värld där barnen vistas allra största delen av tiden och måste för att tryggheten och studieresultaten ska kunna öka, dimensioneras med rätt sociala resurser. Det finns ofta en motsättning mellan lokal- och central tillgänglighet när det gäller just dessa resurser som måste hanteras varsamt och med stor ödmjukhet men vi är säkra på att politiken måste fastställa en social grundresurs som ska finnas på varje skola.

Förskolan

Resan mot lärandet börjar inom barnomsorgen. Det är en arena som är oerhört viktig för barnens personliga utveckling. Det är i förskolan som lusten att upptäcka och lära sig saker ska grundläggas och därför är det viktigt att det alltid finns förutsättningar för det.

Syftet och målet för förskolan är att alla barn efter avslutad förskola ska vara väl förberedda att börja i en förskoleklass.

Verksamheten ska kontinuerligt följas upp i enlighet med de strävansmål som anges i läroplanen för förskolan.

Eftersom barn utvecklas olika och har olika förutsättningar, måste vi se flexibelt på bemanningsfrågor och gruppstorlekar. Vårt mål är att 100 % av barnen ska vistas i en trygg, utvecklande och säker pedagogisk miljö. Det innebär att vi kan ha en lite större eller mindre gruppstorlek ibland.

Utmaningen för förskolan är tillgången på pedagogisk personal. Den ursprungliga modellen med två pedagoger och en barnskötare per avdelning frångås i många kommuner till en pedagog och två barnskötare. Det finns en konflikt i detta om man samtidigt ser gruppstorleken som viktigare än allt annat.

Vi väljer att se förskolelärarna som viktiga och avgörande pedagogiska resurser och kommer i våra mål bevaka barnens tillgång på förskolelärare framför allt annat. Här är det väldigt viktigt att skapa långsiktiga lösningar som inte ändras över tid, tillsammans med företrädare för förskolan.

Vi välkomnar enskilda utövare som uppfyller de krav som krävs för att tillgodose en god valfrihet mellan olika pedagogiska inriktningar.

Grundskolan

Vi har tagit initiativet till att politikens roll inom utbildningssystemet är att vara den intresserade och engagerade huvudmannen som tar stort ansvar för att skolan har bra förutsättningar.

Vi har tagit ansvar för lärartäthet och hög behörighet bland lärarna. Det vi ännu inte lyckats med är att åstadkomma en större upplevd trygghet bland elever, därför måste våra ansträngningar riktas hit.

Skälen till otryggheten måste identifieras och bearbetas för att vi ska kunna sätta in rätt åtgärder.

Vi behöver dock bli mycket bättre på att utveckla oss som kravställare eftersom ingenting blir gjort om ingen ställer krav.

Grundskolan är det bästa verktyget vi förfogar över när det gäller att förbättra människors liv.

Vi upplever att vi som samhälle har alldeles för låg förväntan och alldeles för låga krav på utbildningssystemet generellt. Studieresultat förklaras många gånger inte av elevens situation i skolan och individuell inlärningsförmåga utan med vad elevens föräldrar har för bakgrund.

Det tycker Moderaterna är fel eftersom barn ska bemötas med respekt och höga förväntningar och inte begränsas i sina framtidsmöjligheter med låga förväntningar p g a sina föräldrar.

Behov av förebilder

Grundskolan måste tänka nytt och bli mer inspirerande och verkligen väcka elevernas intresse. Kanske måste det inspirerande arbetet förstärkas med exempel på människor som med hjälp av vilja och engagemang skaffat sig en högre utbildning och gjort en klassresa.

Rätt att utmanas och sporras där man befinner sig

Vi hör alldeles för många berättelser från ungdomar som är duktiga att skolans arbetssätt gör att dom slappnar av eftersom fokus i för hög grad ligger på att alla ska bli godkända. Skolan måste bli bättre på att fortsätta att stimulera de elever som ligger före. Alla har rätt att mötas där man befinner sig kunskapsmässigt.

Pedagogisk och social verksamhet – fritidsöppen skola

Vi vill gärna prova att låta skolor vara öppna för eleverna några timmar efter skoldagens slut, då eleverna kan få prata med sina lärare och få hjälp med läxor eller hjälp att komma ifatt om man hamnat efter. Vi ser en sådan satsning som ett sätt att kunna arbeta kompensatoriskt för elever som kommer från hem med liten utbildningstradition.

Närhetsprincipen

Moderaterna vill utveckla skolsystemet enligt närhetsprincipen och vår växande befolkning kommer att kunna möjliggöra detta.

Kungälvs kommun kommer på sikt behöva skapa fler utbildningsplatser på högstadiet och vi vill i det läget bygga högstadiekapacitet i kommundelarna.

På det sättet kan vi frilägga kapacitet i den växande centralorten där det inte finns lämpliga platser för nya skolor. Naturligtvis är vi positiva till fler friskolor och det fria skolvalet.

Gymnasieskolan

Vi vill som huvudman lyfta Mimers hus Gymnasium genom att fler elever ska få lyckas med sina studier. Vi vill förstärka SYV-funktionen att från början hjälpa eleverna att genom skolvalet hamna på rätt utbildning.

Fokus på lärandets förutsättningar i form av lärarnas kompetens och behörighet. Främja våra förstelärare så att deras kompetens används i undervisningen så mycket som möjligt.

Mimers ska i första hand vara en bra skola som är duktiga på sitt utbud. Gymnasiet får aldrig bli en arena för småstadsprovinsialism – där man försöker ha så stort utbud som möjligt. Vi är en del av utbudet i Göteborgsregionen, vilket vi ser när 40 % av våra ungdomar väljer andra skolor i grannkommunerna.

För att motivationen ska vara hög, behöver samarbetet mellan utbildningarna – näringslivet samt högre utbildning stärkas och utvecklas.

Gymnasieutbildningen ska inte vara en återvändsgränd utan den ska leda till arbete eller vidareutbildning.

Vi vill uppmuntra satsningar på samarbeten mellan skola-näringsliv genom ung företagsamhet.

För att möta arbetsmarknadens krav och utbildningsbehovet av nyanlända samt för att vidareutbilda, behöver vi utveckla samverkan med andra kommuner och aktörer gällande vuxenutbildningen.

Vi ska tillhandahålla det vi är bäst på utifrån ett GR-perspektiv. Det betyder samtidigt  att vi ska lotsa eleverna till den utbildning som är bäst för dom.

Kommunen behöver säkerställa att yrkesprogrammen, inom gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning, har en sådan volym och är så attraktiva att företagen klarar sin kompetensförsörjning.

Kompetensförsörjningen, och därmed också yrkesutbildningar inom gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning, behöver tittas på utifrån arbetsmarknadsregion snarare än kommungräns.

Vuxenutbildning bör konkurrensutsättas och utförarna få betalt för resultat, exempelvis att de studerande får jobb efter avslutade studier. Det kommer både förbättra kompetensförsörjningen

och möjliggöra för utbildningsföretag att etablera sig i kommunen. Även en ökad samverkan med Göteborgsregionens kommunalförbund för att stärka gymnasieutbildningen, är en välkommen insats.

Våra ungdomar ska inte bara förberedas inför att söka jobb, utan också för att skapa jobb. Eleverna behöver i betydligt större utsträckning lära om företagande och att entreprenörskapet är ett alternativ till anställning.

UF-företag för alla elever!

Alla ungdomar bör erbjudas möjlighet att prova på att driva eget företag genom de viktiga Ung Företagsamhet­programmen (UF). UF­programmen är ett sätt att uppmuntra och tillvarata talang samtidigt som det ger unga en möjlighet att skapa försörjning såväl för sig själv som för andra. Moderaterna vill tydliggöra att det finns fördelar med att börja UF­programmet så tidigt som möjligt och betona att Ung Företagsamhet ska erbjudas även i grundskolan.

På samma sätt som ungdomar behöver bekanta sig med entreprenörskap måste de tidigt få utveckla sina digitala färdigheter och rustas för den allt mer digitaliserade arbetsmarknaden. Ingen arbetsmarknadsregion kommer stå sig i den globala konkurrensen utan arbetskraft med höga digitala kompetenser och i den snabba utvecklingen finns ingen tid att förspilla.

I dagsläget fungerar inte Arbetsförmedlingen som den borde. Detta skapar problem för arbetssökande, lokala företag och kommunerna. Problemet påverkar den kommunala ekonomin genom att utbetalningen av försörjningsstöd ökar när Arbetsförmedlingen inte klarar sitt uppdrag. Ett helhetsgrepp behöver tas för att förbättra de lokala arbetsmarknaderna.

Vuxenutbildningen

Vi ser att vuxenutbildningen kommer få en större uppgift Vi behöver bli bättre på att samverka med andra kommuner och aktörer där vi övergår till att göra det vi blir bäst på utifrån ett GR-perspektiv. Vi ser som tidigare nämnts gärna att verksamheten handlas upp externt.

Krav på utvecklingsanalyser

Moderaterna kommer att införa årlig utvecklingsanalys som innebär att resultaten av de nationella proven blir ordentligt analyserade och att skolan hela tiden eftersträvar att identifiera utbildningsbrister så att vi som kommun ständigt förbättrar studieresultaten.

En analys ska identifiera exakt vad eleverna har missat och varför. Vi ska ha god kunskap om vad exakt brister beror på och om vissa lärare helt enkelt är så mycket bättre/sämre att det får genomslag. Vi kan med detta ge våra lärare möjlighet till en mer ändamålsenlig fortbildning.

Digitaliseringen av utbildningssektorn

Vi vill ligga väl framme vad gäller digitalisering och att vårt skolsystem snabbt hittar de möjligheter till förbättring och utveckling. Moderaterna inser att digitaliseringen kommer att förändra verksamheten i grunden och av den anledningen måste vi se till att alla lärare förbereds genom en relevant fortbildning.

Vi ser möjligheten till förbättrade analys av utbildningsmålen som en kraftigt förbättrad möjlighet att fånga upp var varje elev befinner sig och att kunna anpassa undervisningen till den enskilda elevens behov.

Fritidssysselsättning

Barn och ungdomar ska ha möjlighet till en bra och hälsofrämjande fritidssysselsättning. Det nya idrottscentret ska ge större möjlighet till breddidrott för att få fler att vilja idrotta även om intresset och engagemanget inte räckte till en plats i A-laget.

Föreningslivet har en värdefull funktion i framförallt våra barn och ungdomars liv. De står för den pusselbiten som varken föräldrar eller lärare rår på. Många gånger kan livsviktiga insikter bara förmedlas av en ledare för ett idrottslag.

Väldigt ofta vill samhället att föreningar ska göra ännu fler underverk än vad de redan gör och de kommunala propåerna är alltid kopplade till olika typer av regleringar eller villkor. Det tycker vi är fel. Moderaterna vill bygga ett gott samhälle tillsammans med föreningslivet och det arbetet måste mer präglas av tillit och förståelse för både roller och uppdrag. Kommunens olika uppdrag är inte alltid desamma som föreningarna har gentemot sina medlemmar.

Moderaterna kommer att arbeta för att förbättra villkoren för föreningslivet.

Hallar och anläggningar måste följa befolkningsökningen och vi vill arbeta efter ett nyckeltal att det ska finnas en idrottshall per 800 barn/ungdomar mellan 0–20 år.

Föreningar som sysslar med sociala frågor som brottsofferjourer, missbruk av alkohol och narkotika och kvinnojourer och liknande, ska också få bättre kommunalt stöd.

Vi betonar bredden och inkluderingen – en högre andel av våra barn och unga ska ha en fritidsaktivitet minst två tillfällen per vecka.

Fritidens mötesplatser

Nästan alla våra mötesplatser på fritiden är kopplade till idrottande. Det anser vi Moderater i grunden vara fel. Givetvis måste det finnas andra typer av mötesplatser för organiserad fritidssysselsättning som harmonierar med ungdomarnas fritidsintresse.

Skolmat – som äts upp

Moderaterna vill servera mat som barnen äter och aldrig använda skollunchen för en politisk agenda för till exempel vegansk mat, då det är att utnyttja barnen. Givetvis ska det också serveras vegetariska måltider men skolan ska inte servera ensidig kost för att vuxna ska känna att man ökat hållbarheten. Vi har inga synpunkter på vad vuxna äter för sina egna pengar men när kommunen betalar har vi krav på en hög nyttjandegrad för att barnen tycker om den.

Våra åtgärder för en förbättrad utbildning

 • I dialog med region, kommun och näringsliv skapa kunskap om inom vilka branscher och yrken som kompetensförsörjningen brister
 • Stärka den regionala samverkan kring yrkesutbildningar
 • Skapa Lärcentrum för utbildningar inom lokala bristyrken
 • Tillhandahålla de gymnasiala program som kan bidra till att kompetensförsörja det lokala näringslivet
 • Möjliggöra och vara delaktiga i att bygga lättillgängliga system för validering inom olika yrken
 • Tillhandahålla kommunal vuxenutbildning i olika former
 • Att alla elever ska erbjudas möjligheten att bli UF­företagare under sin skolgång
 • Etablera trygghet inom hela utbildningssystemet
 • Fritidskort i kollektivtrafiken till barn som har en fritids-sysselsättning men inte har arbetande föräldrar
 • Förbättra elevernas inspiration och studiemotivation
 • Ge lärarna relevant fortbildning
 • Stärka rektor som ansvarig chef
 • Garantera god lärartäthet och lärarnas ämnesbehörighet
 • Införa utvecklingsanalys av varje nationellt prov
 • Erbjuda skolmåltider som barnen äter
 • Färdigställa idrottscentrum
 • Utveckla skolsystemet enligt närhetsprincipen
 • Inrätta en idrottsbaserad fritidsgård i anslutning till det kommande idrottscentret
 • Inrätta en motorbaserad fritidsgård på lämplig plats
 • Införskaffa fler aktivitetsytor för landsbygdens ungdomar
 • Satsa på ferie/sommarjobb för ungdomar
 • Tillsätta ett gymnasiefullmäktige


En socialpolitik som lyfter människor och gör Kungälv tryggare för alla

Vår socialpolitik utgår från den enskilde behövande och hur samhället stöttar så att den enskilde kan leva ett fritt liv med så mycket egenmakt och valfrihet som möjligt. Hela vårt samhälles attityd till personer med social problematik måste ändras för att så många som möjligt ska kunna leva ett gott liv. Detta gäller inte minst arbetsmarknaden, där alldeles för många slås ut för att de inte anses ha fullständig kapacitet.

Kungälvs kommun skulle tjäna på om vi kunde arbeta mer med att integrera personer med social problematik och psykisk ohälsa om vi kunde acceptera att alla faktiskt inte kan arbeta heltid utan stödja den enskilde att komma ut i arbetslivet och jobba så mycket som möjligt.

Skapa aktörer och komma bort från mottagare

Moderaterna understryker att vi måste skapa ett dynamiskt socialt arbete som förutsätter att den behövande involveras och blir aktiv och delaktig i sin personliga förbättring. Vi tror inte på arbetssätt som gör behövande till passiva mottagare utan vare sig krav eller uppmuntran.

En stödjande socialtjänst

Eftersom personer i behov av hjälp kan återfinnas inom mer än ett område beroende på hur problematiken ser ut, behöver socialtjänsten ha större fokus på helheten och att samordna insatserna. En människa i behov av hjälp kan på grund av psykisk ohälsa hamna i missbruk och uppbära försörjningsstöd. För att inte riskera att hamna i olika kolumner behöver socialpolitiken betona vikten av nya arbetssätt där olika kompetenser blir medvetna om vad hela socialtjänsten gör.

Moderaterna ser att vi också behöver utveckla kontakten mellan kommunen och den enskilde och kanske erbjuda en väg in via en stödperson.

Ett bättre hållande i unga med social oro

Vi ser att missbruk av alkohol och droger går ner i åldrar. Därför är det enormt viktigt att utbudet på fritiden blir bredare så att fler hittar en vettig fritidssysselsättning.

Moderaternas politik är att kommunen måste ha ett bättre hållande i framförallt unga människor med social oro, oavsett vad den består av, genom ett gemensamt ansvar skola-fritid/civilsamhälle-socialtjänst.

Åtgärderna vad gäller en högre kommunal förmåga att hålla i en ung människa med social oro, behöver förstärkas i hemmaplanslösningar 24/7.

Trygghet

I en rapport från Svenskt Näringsliv uppger sex av tio företag att de har utsatts för någon typ av brott. Lika många anser att brottsligheten är ett problem. Enligt Svenskt Näringsliv uppgår de direkta kostnaderna för brottslighet till 40 miljarder kronor per år för Sveriges företag. Men den totala kostnaden, om man räknar in till exempel brottspreventiva åtgärder, försäkringspremier och produktionsbortfall, uppgår till cirka 100 miljarder kronor årligen.

Gator och industriområden som är dåligt upplysta, eller parkeringsplatser med sämre uppsikt, ökar risken för inbrott och skadegörelse. Genom att aktivt arbeta med belysning och siktlinjer kan tryggheten öka och brottsligheten kopplat till enskilda platser minska.

Genom att snabbt åtgärda skadegörelse och klotter ökar förhoppningsvis den sociala pressen på att inte återuppta skadegörelsen. Tidiga insatser bör användas för att bryta negativa spiraler.

I takt med att polisbristen blivit allt mer akut har flertalet kommuner ansökt om, och fått tillstånd för, ordningsvakter att verka i stadskärnorna. Förutom att anlita ordningsvakter inom begränsade områden kan kommunen även samverka med fastighetsägare och näringsidkare om väktartjänster och kameraövervakning. Viktigt är dock att samverkan utformas på ett konkurrensneutralt sätt.

De kommunala bostadsbolagen har en viktig uppgift i att se till att hyresgäster inte använder lägenheter för illegal verksamhet, eller hyr ut dem svart.

Det är viktigt att kommuner inte ingår i upphandlingar med kriminella. Kommunen bör agera offensivt i att undersöka anbudsgivare för att motverka exempelvis svarta löner och därmed oschysst konkurrens.

Den kommunala tillsynsverksamheten vad gäller till exempel livsmedel, tobak och alkoholtillstånd, men även räddningstjänst, kan spela en viktig roll i såväl brottsprevention som för att hjälpa polisen. Genom att samverka och utbyta information med såväl polis som privata fastighetsägare kan den kommunala tillsynen både agera brottspreventivt och hjälpa de brottsbekämpande myndigheterna.

En stor del av problemen kring otrygghet och brottsutsatthet bland företagare är kopplat till gängkriminalitet. Gängkriminaliteten kan ta sig olika uttryck men finns över nästan hela landet. Förutom tidigare uppräknade åtgärder kan kommunen motverka gängkriminalitet genom att förhindra nyrekrytering, samt återuppta arbetet med avhopparverksamhet. Arbetet med att hindra nyrekrytering till kriminella gäng bör ske redan i skolan, och genom samverkan mellan olika aktörer som socialtjänst, skola och polis.

Vår kommun bör fortsätta att kräva heltidsaktivering som motprestation för bidrag. Det minskar sysslolösheten samtidigt som risken för att rekryteras till kriminella gäng minskar när tiden går åt att söka jobb och delta i kompetenshöjande aktiviteter.

För att effektivt kunna motverka gängkriminalitet krävs kunskap och ett nära samarbete med rättsvårdande myndigheter. Kommunen bör ha en nära och konkret samverkan med polisen kring de här frågorna.

För att ta ett kommunalt grepp om trygghetsfrågan för det lokala näringslivet bör kommunen upprätta företagsdialoger vid sidan av medborgardialoger.

Integration

För allas bästa är det viktigt att alla invånare får möjlighet till ett bra liv som bidrar till ett gott och hållbart Kungälv – självklart även de som invandrat hit. Tillsammans med näringsliv och civilsamhälle vill vi integrera våra nya invånare genom sysselsättning, arbete och fritidsaktiviteter. Målet måste alltid vara att kunna leva på lön och inte uppbära bidrag. Moderaterna vill särskilt stötta kvinnor att tidigt komma ut och lära sig svenska och därmed komma i kontakt med civilsamhälle och näringsliv. Detta är nyckeln till att barn och övriga familjemedlemmar integreras i Kungälvs-samhället. Att lära sig svenska är därför mycket högt prioriterat.

LSS

I Sverige ska alla ha möjlighet att delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Den som har en funktionsnedsättning ska kunna vara en del av samhällsgemenskapen genom utbildning, arbete och sysselsättning anpassat efter sin egen förmåga. Det ska finnas tillgång till boendeformer och hjälpmedel som möter varje individs behov.

En funktionsnedsättning ska inte begränsa möjligheterna för den som kan och vill jobba genom att bidra utifrån sin förmåga. Och för de som på grund av funktionsnedsättning inte har möjlighet att delta i arbetslivet över huvud taget, vill vi öka möjligheterna till en meningsfull daglig sysselsättning utformad utifrån egna önskemål och förutsättningar.

LSS ska garantera att personer med omfattande och varaktiga funktionshinder får stöd som kan undanröja svårigheter i vardagen. Stödet syftar till att hjälpa människor med funktionsnedsättning att i så stor utsträckning som möjligt leva friare och mer självständiga liv. 

LSS har inneburit ökad valfrihet, större inflytande och bättre livskvalitet för många personer med svåra funktionsnedsättningar. Ytterst handlar det om att tillförsäkra personer med omfattande och varaktiga stödbehov insatser som de behöver för sitt dagliga liv. Detta kräver ett stabilt och långsiktigt ansvarstagande från samhällets sida.

För vår kommun gäller det att ha med LSS tidigt i planeringen av nya bostadsområden för att vi i tid ska kunna tillgodose behoven.

Vi vill att kommunen i så hög grad som möjligt löser sysselsättningen för personer med LSS genom samarbete och samverkan med det lokala näringslivet. Moderaterna ser också en möjlighet att kunna ge möjlighet till sysselsättning vid vårt nya idrottscentrum.

Flitpengen anser Moderaterna ska räknas upp.

Åtgärder för ett mer socialt hållbart samhälle

 • Ett socialt arbete som utgår från hela situationen där den enskilde ses som aktör
 • Heltidsaktivitet som villkor vid försörjningsstöd
 • Ökad inkludering skola-fritid-socialtjänst
 • Kommunen implementerar aktivt ett trygghetsprogram som inkluderar trygghetsskapande arbete för medborgare och näringsidkare samt upprättar företagsdialoger om trygghet
 • Kommunen tar fram en funktion som samordnar det kommunala trygghetsskapande arbetet i dialog med företag och näringsidkare
 • Kommunen ska i utformningen av offentliga miljöer, ta i beaktande trygghetsskapande aspekter från antagande av översiktsplan, detaljplaner och bygglov
 • Kommunen möjliggör samverkan med företag och näringsidkare vad gäller ordningsvakter, samverkan kring väktartjänster och kameraövervakning
 • Kommunen arbetar med hur de undviker att göra affärer med kriminella aktörer
 • Kommunen arbetar med den kommunala tillsynen och arbetar brottspreventivt gällande alkoholtillstånd, miljötillstånd och brandskydd
 • Kommunen arbetar för att förhindra nyrekrytering till kriminella gäng samt bedriver avhopparverksamhet
 • Behovet av LSS tidigt i planeringen av nya bostadsområden
 • Sysselsättning för personer med LSS ska tillgodoses i samverkan med lokala näringslivet
 • Räkna upp flitpengen(habiliteringsersättningen)

Kulturen är ett mått på ett gott samhälle

Vi lever i en orolig tid och vi ser allt större motsättningar, både här hemma och i världen. I detta läge behöver vi ett levande kulturliv och ett starkt civilsamhälle mer än någonsin.

För oss Moderater handlar kulturpolitik inte om bidrag till det ena eller bidrag till det andra. För oss handlar kulturen och konsten om allt det som håller samman oss som samhälle.

Konsten och kulturen hjälper oss att förstå oss själva och dom vi möter – hur vi förhåller oss till vår samtid och hanterar vår framtid. Att kulturen och konsten kan utvecklas fritt utgör därför grunden för vårt demokratiska samhälle.

Ett starkt Kungälv byggs av flera olika delar. Civilsamhället och föreningslivet är avgörande, inte minst i arbetet för att bryta utanförskap, förbättra integrationen och för att bidra till ett samhälle som håller ihop. Men det växande utanförskapet präglar även kulturen och idrotten. När hushåll får mindre marginaler och utanförskapet ökar, är det kultur- och idrottsupplevelser som först prioriteras ner.

Jobben är en av de viktigaste frågorna för Moderaterna. Inom besöksnäringen skapas flest nya jobb, och här får inte minst många unga människor sitt allra första jobb. Kulturen och idrottsrörelsen är motorn i hela denna växande näring.

För Moderaterna är det en satsning på bildning, på delaktighet, på en gemensam historia och förståelse för andras historia och att också ta ansvar för att det finns människor som testar gränser och prövar våra friheter i vårt demokratiska samhälle.

Vi värnar det kulturarv vi fått att förvalta för eftervärlden. Vi har en 1000-årig nordisk historia att förvalta och bevara. Vi vill bevara samt tillgängliggöra vårt kulturarv med hjälp av och i samarbete med VGR och statens fastighetsverk med flera.

Biblioteksverksamheten är i stark förändring, det digitala utbudet många har tillgång till i dag och troligtvis än mer i framtiden, gör att vi måste se över den traditionella biblioteksverksamheten.

Dock kan det stora utbudet också göra att det blir svårt att navigera. Klyftorna mellan de som bemästrar och kan vara källkritiska och de som inte har den kunskapen kan öka. Moderaterna vill därför ha bibliotekarier samt initierade föreningar som kan lotsa människor genom utbudet. Nuvarande bibliotek ska användas som mötesplatser för människorna i området med ”meröppet” och vi ser gärna ett nytt stadsbibliotek i den gamla stadskärnan som en grund för ett kulturliv som gör vårt centrum till en levande plats.

Kulturskolan kan utföras både kommunalt men också tillsammans med studieförbunden. Kulturskolan ska satsa på mer på bredd och nå fler barn och ungdomar.

Vårt kulturarv måste vara en utgångspunkt som vårt samhällsbygge utgår från.

Kommunens kulturutbud ska vara samlande och sammanhållande oavsett bakgrund, ålder eller annan tillhörighet.

Detta vill vi göra:

 • Kulturen måste fredas från politisk klåfingrighet. Vi står för en övergripande strategi, där kulturpolitikens värde och innehåll återupprättas
 • Underlätta för det civila samhällets organisationer att bedriva sin verksamhet, att utvecklas och att därigenom bidra till välfärd och social sammanhållning. Det civila samhällets självständighet behöver stärkas och värnas
 • Verka för ett nytt stadsbibliotek med kulturhus i anslutning till Västra Tullen

Seniorliv med fokus på god hälsa, egenmakt och valfrihet

För Moderaterna gäller våra utgångspunkter om egenmakt och valfrihet också när vi blir äldre. För att så länge som möjligt vilja välja och utforma sin tillvaro självständigt, måste vi främja god hälsa bland våra äldre. Dagens äldre tar hand om sin hälsa på ett helt annat sätt än tidigare generationer och det vill vi bygga vidare på när kommunen utformar sitt utbud. De äldres behov måste vara en utgångspunkt när vi utformar staden, infrastrukturen liksom utbudet inom kultur och fritid.

Moderaterna i Kungälv vill skapa fler möjligheter för seniorer att ha ett självständigt, aktivt och tryggt liv med bra boende. En viktig ledstjärna för allt ska vara att aktivt motverka ensamhet och passivitet.

Utgångspunkten ska vara att själv välja och först och främst, köpa de tjänster man behöver på den privata marknaden tex, Rut-tjänster och matleveranser men också hemtjänst m m. Det aktiva valet stärker människor och ger dem makt över sitt eget liv.

Vi vill att Kommunen som arbetsgivare ska se välvilligt på att de medarbetare som vill, ska kunna fortsätta att arbeta som seniorer. Kommunen ska som arbetsgivare också se positivt på flexibla lösningar såsom olika former av deltid tex varannan vecka, särskilda lösningar på sommaren eller via nya arbetsuppgifter.

Vi vill stimulera civilsamhället att erbjuda aktiviteter och motverka ensamhet och stimulerar ett aktivt liv genom att verka för att seniorer hjälper varandra. Det kan med fördel göras i föreningsregi och då kan olika former av stöd vara en hjälp på vägen.

Vi vill stimulera till en ökad användning av smarta digitala och tekniska lösningar som underlättar för den äldre, för anhöriga och personal.

Kommunen bör ta fram planer som innehåller olika typer av attraktiva bostäder för alla bostadsbehov.

En smidig bostadskö för den äldre bidrar till en hållbar bostadspolitik i stort. Kötiden bör förkortas om man lämnar en annan bostad i Kungälv.

Vi vill göra Kungälv till en stimulerande och tryggare plats genom att utveckla promenadstråk och utegym.

Vi vill på olika sätt stötta anhöriga i sin viktiga roll i samband med att den äldre behöver olika former av vårdinsatser på grund av sjukdom och demens.

Genom att på olika sätt medverka till en ökad livskvalitet för senioren, minskar vi också de offentliga kostnaderna.

Vi vet att antalet äldre både kommer att öka, samt att fler beräknas leva längre. Enligt forskningen är det troligt att vi också bor hemma längre, också när vi är sjuka. Äldre behöver därför bo i ändamålsenliga bostäder som klarar framtidens behov av personal, tekniska lösningar och ändå tillfredsställer den äldres behov av socialt umgänge och fysisk aktivitet i en stimulerande miljö.

Förenkla för äldre och anhöriga

Moderaterna vill se över all byråkrati som finns i relationen mellan äldre i behov av hjälp och kommunen. Syftet är att förenkla för den äldre som är i behov av kommunens hjälp.

Kyla åt alla äldre under värmeböljor

Vi vet att många äldre och sköra personer lider av de värmeböljor som inträffar sommartid och kommer därför att arbeta fram att portabel luftkonditionering ska kunna erbjudas mot en försvarbar avgift via kommunens hjälpmedelsverksamhet.

Detta vill Moderaterna göra

 • Främja hälsoarbetet för äldre
 • Främja arbete inom kommunen för äldre medarbetare
 • Planera stadsbebyggelse och infrastruktur efter äldres behov
 • Främja det digitala användandet hos äldre
 • Minska byråkratin kring kommunala tjänster
 • Ge alla äldre möjlighet till kyla varma sommardagar


Vi har politiken för ett uppvärderat entreprenörskap

Kommunens inställning till företagande

Vi kan med gemensamma krafter, i nära samarbete mellan företagare, företagarföreningar, civilsamhälle och kommun bygga starka entreprenöriella kulturer där risktagande uppmuntras. Kungälv måste med nyfikenhet och intresse vilja lära från de kommuner som lyckats väl.

Småföretagen är viktiga för välfärden

Nästan en halv miljon svenskar är egenföretagare och ungefär var tredje anställd i Sverige jobbar i ett småföretag. Det kan alltså inte nog understrykas hur viktigt det är att vi ger goda förutsättningar för småföretagen att växa, eftersom det är där den största potentialen finns att skapa jobb och tillväxt som kommer hela samhället till del.

Vi har också fortfarande en samhällsdebatt som inte sällan misstänkliggör snarare än uppmuntrar företagande. Småföretagare vittnar ofta om att det kan kännas som att jobba i motvind från vänsterpolitiker, byråkrater och medieetablissemang. Det är verkligen ingen dans på rosor att vara småföretagare. Många nytänkande människor med spännande idéer avstår från att starta eget för att det verkar för krångligt och svårt. De trösklarna måste vi slipa ner. Med den ambitionen har Moderaterna tagit fram en rapport till våra förtroendevalda för att dela goda exempel från hela landet och många av dessa beprövade åtgärder vill vi genomföra i Kungälv.

”All business is local”, och ofta är det just den lokala politikern eller tjänstemannen som blir företagarens primära myndighetskontakt. Ansvaret, och möjligheten, att skapa goda förutsättningar för företagande vilar därmed i stor utsträckning på våra kommun­ och regionpolitiker.

Det ska vara roligt att driva företag i Kungälv, våra företagare ska trivas här.

Kraftiga åtgärder behöver sättas in på kommunal nivå och politiken och det offentliga måste vara möjliggörare för kompetensförsörjningen inom näringslivet. Det är viktigt att ordentliga analyser och prognoser på kort och lång sikt görs.

Regelförenkling

Kungälvs företagare stöter dagligen på onödigt regelkrångel som är ineffektivt och försvårar deras möjlighet att utveckla sin verksamhet. En företagare har i dag 1 200 lagar, 2 200 förordningar samt 8 100 föreskrifter och allmänna råd att förhålla sig till. Detta innebär både hisnande kostnader för den enskilde företagaren men även att värdefull tid går till spillo. Moderaterna ska verka för minskad regelbörda.

Det första steget i arbetet med att effektivisera och digitalisera de kommunala processer som berör lokala företag är att skapa sig en så heltäckande bild som möjligt över nuläget. Man behöver kartlägga och få koll på alla de tillståndsförfaranden som företagare möts av, de steg deras ärenden genomgår och veta hur processerna ser ut som leder fram till beslut. I detta arbete måste såväl företagarorganisationer, lokala företag och expertis från berörda sektorer involveras och samarbeta nära. När vi har en gemensam  nulägesbild kan vi tillsammans identifiera de delar som företagen upplever vara mest tungrodda och tydligare se vilka kommunala processer som är onödigt långdragna och komplicerade. Därefter kan man  se hur dessa bäst kan digitaliseras och förenklas. Det är  viktigt att regler är välmotiverade.

Kommunal samverkan kring digitala tjänster

Det är mycket vanligt att företag baserade i en kommun också bedriver verksamhet i grannkommunerna. Det understryker behovet av tät koordinering inom varje region, så att inte kommungränser får utgöra oskäliga hinder. Samarbete är A och O när det gäller digitalisering. De flesta kommuner är på egen hand alldeles för små för att utveckla, sköta och använda egna digitala program. Genom att samarbeta om regelförenkling genom digitalisering på regional basis kan man ägna mer tid, kraft och pengar till att utveckla de allra bästa dataprogrammen och processerna. Med gemensamma krafter får man upp servicenivån och effektiviteten. Detta möjliggör för lokala företag att växla upp sina verksamheter och enkelt expandera.

I en gemensam företagarportal på nätet, som alla samarbetande kommuner länkar till, kan företagaren snabbt sätta igång valfritt tillståndsförfarande och välja den eller de kommuner där processen ska sättas igång. Med digitala och standardiserade förlopp kan högre effektivitet uppnås, vilket sparar tid för företagaren och pengar för skattebetalarna.

Kungälvs politiker bör ha som ständig ambition att verka för att minska onödig byråkrati. Arbetet med regelförenklingar är välkommet inom hela förvaltningen med speciellt fokus på detaljplaner, bygglov, miljö­ och hälsotillstånd, alkoholtillstånd och tillsyn. Inte minst är det viktigt att samordna tillsynen för de företagare som är beroende av flera tillstånd.

Attityd och myndighetsutövning

Alla företagare har rätt att kräva att kommunen arbetar med sin servicekultur och ständigt förbättrar och anpassar verksamheten efter företagens behov. Kommunen ska utveckla tydligt definierade servicegarantier som visar vilken service man som företagare ska kunna förvänta sig. Det ska även tydligt framgå hur företagen kompenseras ifall kommunen inte lever upp till garantin, samt den angivna tiden inom vilken ärendet ska vara färdigbehandlat. Om den angivna tiden överskrids, bör ett vitesbelopp utgå till ansökande företag.

Det ska vara enkelt för företagare att komma i kontakt med kommunen, och det är viktigt att kommunen organiserar sig på ett sätt som erbjuder företagarna hög servicenivå och förenklar alla nödvändiga processer.

Förbättrad tillsyn

I kommunen bör tillsyn samordnas och utföras på ett sätt som tar minsta möjliga tid i anspråk för företagaren och orsakar minsta möjliga kostnad. Det finns även ett värde i en regional samordning för att hjälpa företag som har verksamheter i fler kommuner.

Det är ett problem att tillämpningen ser olika ut inom olika myndigheter och kommuner, att exempelvis företag med verksamheter i olika kommuner inom en region tvingas söka samma tillstånd i flera kommuner.

Den som startar eller driver ett företag är expert på sin verksamhet, men det är kommunen som är expert på de kommunala regelverken. Kommunen ska möta företag med respekt, en lösningsorienterad inställning och fokusera på att ge råd och vägledning för att det ska bli rätt. Alla tjänstepersoner som har företagsärenden ska utbildas i ett serviceinriktat förhållningssätt och det ska vara en självklar del när kommunen rekryterar, kompetensutvecklar och lönesätter handläggare och inspektörer.

Kommunen ska debitera utförd tillsyn i efterhand.

Upphandling

Det är ett välkänt faktum att stelbenta byråkratiska processer försvårar småföretagens möjligheter att delta i offentliga upphandlingar. För att kunna bryta tendenser till oligopol som finns på upphandlingsmarknaden i stora delar av Sverige, behöver regelverk och arbetssätt förändras så att även småföretag fullt ut kan delta. Det skulle säkerställa att medborgarna får maximal utväxling för sina skattepengar och samtidigt stärka företagandet.

Den offentliga upphandlingen i Kungälv omsätter hundratals miljoner och det kräver att marknaden fungerar effektivt – annars riskerar betydande belopp av skattebetalarnas pengar att förspillas.

I dagsläget utestängs en stor del av företagen från upphandlingsmarknaden. Det kan vara komplicerat för en småföretagare att lämna ett anbud när beställaren har omfattande krav på till exempel referensuppdrag och omsättning. Med sådana begränsande, ibland omotiverade, krav är det mer sannolikt att ett bolag med stora ekonomiska resurser vinner upphandlingen. Många mindre företag väljer då att inte ens försöka och storföretagens dominans befästs. Kommunen bör dela upp upphandlingar i mindre delar så att fler småföretag kan kvala in som leverantörer. Detta motverkar stagnation och en marknad som inte blir innovativ.

Vi behöver ha fler  informationsträffar mellan kommunen och våra lokala företag med målet att få fler lokala anbudsgivare.

Istället för att upphandla på ett helt fält går det att specificera redan i upphandlingen vad som behövs. På så sätt ges små och medelstora företag möjlighet att ta fram en nischad produkt och bli delleverantörer, det vill säga dela upp upphandlingen.

Funktionsupphandling är en upphandlingsform som effektivt skulle kunna främja såväl ökad konkurrens, som innovation och entreprenörskap. Den ger offentliga aktörer möjlighet att ställa krav utifrån mål eller resultat, vilket kan sporra framväxten av nya innovativa lösningar. I vissa fall vet inte beställaren exakt vad som finns på marknaden, det kan till och med vara så att produkten eller tjänsten inte finns på marknaden ännu. Med funktionsupphandlingen får nya, delvis oetablerade leverantörer, möjlighet att komma med nya, smarta lösningar.

Sannolikt behövs ramavtal för att kunna säkra leveranser av kritiska produkter. Men det kan medföra inlåsningseffekter. Enstaka produkter och tjänster kan istället direktupphandlas till exempel genom dynamiskt inköpssystem, ett elektroniskt verktyg vid offentlig upphandling som syftar till ökad konkurrens och flexibilitet för att uppnå optimalt utnyttjande av offentliga medel. Det är öppet för nya leverantörer under giltighetstiden, och antalet leverantörer får inte begränsas. Det innebär att fler blir en del av marknaden, och att skattebetalarna vid varje givet läge får högre priskonkurrens för sina skattepengar.

Kommunen ska fokusera på att vara kommun och låta företagarna vara företagare. Därför ska kommunen ta fram en policy som tydliggör att kommunen inte ska ägna sig åt osund konkurrens gentemot näringslivet och genomlysa verksamheten för att säkerställa att hela organisationen följer policyn.

Avgifter och taxor får inte bli till extraskatter

I många kommuner ligger avgifter och taxor på en för hög nivå och av den anledningen behöver vi ständigt se över våra taxor och avgifter att de bara uppfyller syftet att täcka kostnaden för en tillsyn eller tjänst. Överuttag av taxor och avgifter fungerar som lokala extraskatter och får inte förekomma.

Det är viktigt att kostnaderna för tillstånd hålls så låga som möjligt för företagen, samtidigt är det viktigt att skattekollektivet inte står för tillståndskostnaderna. En analys av avgiftstäckningsgrad måste föregå varje taxebeslut.

Avgifterna ska inte vara utformade som skatter utifrån omsättning. Avgifter som utgår från tid och har ett tak, samtidigt som löpande avgift debiteras dem som fuskar eller slarvar gör att skötsamma och framgångsrika företagare inte subventionerar de som gör fel. Översynen bör syfta till att i så stor utsträckning som möjligt sänka de kostnaderna företagen har för den service de erbjuds i kommunen.

Konkurrenskraftig skattenivå

En konkurrenskraftig kommunal skattesats är viktig i flera avseenden för det lokala företagsklimatet. En låg skattesats gör kommunen mer attraktiv att flytta till för den som är egenföretagare. För den företagare som har anställda blir det lättare att locka kompetens till en kommun där skatten ligger på en konkurrenskraftig nivå. För de som redan bor i kommunen innebär det bättre lönsamhet för egenföretagaren och mer i plånboken för de anställda.

Istället för att höja skatten eller avgifter behöver kommunen effektivisera sina verksamheter och skala bort sådant som inte ger uppenbara mervärden. Därtill behöver man fokusera hårt på att skapa mer gynnsamma förutsättningar för företag att kunna växa och anställa.

Samarbete och samordning

Kungälv behöver en näringslivsenhet som handhar alla näringslivsrelaterade ärenden med funktioner såsom att samordna och följa upp myndighetsutövningens servicenivå. Företagarfrämjandet måste genomsyra hela förvaltningen och det ska finnas kunskap och förståelse för företagandets förutsättningar och behov, liksom för dess betydelse för välfärdens finansiering samt kommunens och regionens utveckling.

Näringslivsstöd

Kommunens stöd till näringslivet behöver reformeras och bli mer ändamålsenligt. Stödet behöver anpassas bättre till varje företagares behov i stället för att som nu i allt för hög grad vara inriktat på marknadsföringsinsatser. Ett sätt kan vara att tillhandahålla checkar för rådgivning hos konsulter inom de områden man är i behov av.

Åtgärder för ett gott företagsklimat

 • Moderaterna ska verka för att tillsammans med grannkommunerna utveckla digitala tjänster för näringslivet
 • Inrätta en näringslivsenhet
 • kontinuerligt verka för att minska onödig byråkrati
 • Kommunen ska införa servicegarantier med tydligt angivna tidsfrister och kompensation till företagaren när kommunen inte lever upp till garantin
 • Tillsynsavgifterna debiteras i efterhand
 • Säkerställa att kommunen aldrig tar ut för höga avgifter
 • Kommunen ska anpassa upphandlingarna så att vi får in fler småföretag som leverantörer
 • Kommunal verksamhet ska kontinuerligt genomlysas för att säkerställa att ingen osund konkurrens förekommer
 • Kommunen arbetar med konsultcheckar för att hjälpa företag med extern kunskap
 • Upphandlingsavgiften avskaffas


Vi ska ta tillvara på Kungälv och fortsätta att utveckla staden och resten av kommunen

Målsättningen för stadsutvecklingen är att ge invånarna en mer attraktiv stad att leva, verka och bo i som skapar en positiv dynamik mellan aktörer och människor.

Vi Moderater tror att attraktiviteten definieras av vilket underlag som finns och vad det i sin tur skapar.  En plats i ständig utveckling är en attraktiv plats som är öppen för nya idéer och företeelser.

Kommunens utveckling måste grundas i att öka attraktiviteten för våra medborgare och företag och förhålla sig till olika faktorer som kultur, arkitektur, tillgänglighet, funktionalitet, hållbarhet och historia.

Kungälv har alltid varit i utveckling och transformering är en ständigt pågående process.

Moderaterna vill fortsätta att utveckla området kring Kongahälla, via Oasen och mot polisstationen och förstärka stråket vid Ytterbyvägen. För att få en levande stad måste det finnas människor som bor där. Tillsammans med den omvandling som sker runt Västra Gatan och Kexen samt Nytorget, skapas underlag och förutsättningar för Kungälvs gamla stadskärna.

Vi vill ta tillvara  på Älven i vår stadsutveckling och stärka stadens koppling till vattnet genom bryggor, promenadstråk, caféer, restauranger och angöringsplatser för båtar.

Den framtida stadens roll måste definieras när de förändrade köpmönstren gör att antalet butiker minskar. Moderaterna ser att Kungälv med sina satsningar på en ny idrottsarena kan ta en ny regional roll och bli en plats för större evenemang. Näringslivets behov av mötesplatser behöver tillgodoses med hotelletableringar.

Om vi blickar ut lite kommer vi att bebygga Åseberget och Yttern och vi ser också en potential i att förvandla området runt Tvibotten till ett attraktivt bostadsområde nära vatten och natur.

Stadsbebyggelsen

Utan tvekan definierar utformning och arkitektur en stadsbebyggelse för överskådlig tid. I Kungälv har det under många år rått en tradition där politiken ogärna lagt sig i, eller ens haft synpunkter på till exempel arkitekturen. En förklaring till det kan vara att det inte anses vara politiskt men också en rädsla att skrämma bort intressenter.

Staden ska bindas samma och övergången mellan ny bebyggelse och den äldre måste harmonisera.  Av det skälet kommer det krävas mera diskussion och kravställning kring arkitektur och utformning inför den utveckling vi nu står inför.

Moderaterna ser gärna att gamla traditioner och uttryckssätt går igen i den bebyggelsen som kommer närmare den äldre delen av staden och vi ser gärna lite högre bebyggelse på till exempel Åseberget och Oasenområdet.

Våra kommundelar Diseröd, Kode, Ytterby, Marstrand och Kärna

Vi ser våra kommundelar som platser som ska stärkas som bostadsorter och som platser för extern och kommunal service. Den kommunala servicen ska utformas efter en närhetsprincip och möjligheten till arbetspendling måste öka.

Plan och bygg

Mer byggklar mark i attraktiva lägen för verksamheter och bostadsbebyggelse behöver tillgängliggöras genom att generella skydd minskas och görs mindre stelbenta, samt att bullerreglerna anpassas till dagens byggteknik och rådande omständigheter. I dag leder hårda tolkningar av strandskyddsreglerna till att kommunen inte kan nyttja värdefull mark. Kommunen bör intensifiera dialogen med länsstyrelsen om att frigöra mer mark nära vatten. Trots nationella bromsklossar kan mycket göras för att förenkla för företagsetablering och utveckling lokalt när det gäller byggnation.

Kommunen ska alltid respektera och värna äganderätten, och bör därför vara restriktiv med tillskapandet av nya riksintressen och naturreservat, och när nya tillskapas bör de vara väldefinierade och välmotiverade.

Processen kring en detaljplan är långsam, komplicerad och ibland onödig. Ofta utformas detaljplaner väldigt snävt, trots att det inte behövs. Onödigt långtgående detaljkrav försvårar etablering och omställning och därför bör kommunen verka för att minimera lokala begränsningar. Kommunen bör i största möjliga mån nyttja Plan­ och bygglagens klausul om när detaljplaner inte behövs.

Det är även viktigt att  de som vill bygga får delta i framtagandet av förslag på detaljplan istället för att kommunen ska göra det. Kommunens uppgift blir istället att bistå med service och sedan att anta detaljplanerna.

Infrastruktur

För företagarna är en god infrastruktur avgörande när det gäller att transportera både gods och människor. För att företagen ska kunna rekrytera rätt personer med rätt kompetens måste det finnas möjlighet att kunna pendla till och från jobbet, på ett säkert, kostnadseffektivt och tidseffektivt sätt. Något som inte är självklart i Kungälv, och som leder till att arbetsmarknadsregionen blir onödigt liten, vilket i sin tur resulterar i att kompetensbristen blir större än den hade behövt vara.

Åtgärder

 • Pröva relevansen i detaljplanernas begränsningar, för att uppnå en högre flexibilitet där det är möjligt
 • Arbeta mer restriktivt med tillskapande av nya riksintressen
 • Kommunen förenklar sina byggregler och policys för utformning och inte inför hämmande tillägg till befintlig lagstiftning
 • Öka samordningen mellan infrastruktur och nybyggnation


Framtidens ekonomiska förutsättningar skapas idag

Ekonomistyrningen måste hela tiden förbättras och utvecklas

Ekonomistyrning handlar om att resurserna används rätt och i enlighet med fattade beslut. En kommun som präglas av god ekonomistyrning är en kommun med fungerande lokal demokrati – där bestämmer politikerna och inte den dåliga ekonomins bristmentalitet.

Kungälvs skattebetalare ska inte betala mer än andra för välfärden

Det enda sättet att skydda medborgarna mot för höga kostnader och bristande kvalité i välfärden, är att det politiska ansvaret tas för att ställa tydliga krav. Moderaterna motsätter sig generella och otydliga satsningar eftersom sådana väldigt sällan leder till goda resultat.

Välfärdsbeställningen – grunden för vår ekonomistyrning

Vi vill börja med att från politiskt håll definiera vad som är vår välfärd och vad den ska klara av.

Vi kommer koncentrera vår politik till att skapa förutsättningar för kommunens kärnuppdrag; omsorg och utbildning i allra första hand. Ett hållbart samhälle och en hållbar utveckling, definierar vi som att kommunen inte förbrukar mer än vad vi har till förfogande. Vi anser att vi med hänsyn till vårt behov av investeringar, pensionsåtaganden och vår skuldsättning, måste komma till att vi aldrig förbrukar mer än 96% av våra driftsresurser; skatteintäkter och generella statsbidrag.

Vi kommer att prioritera omsorg och utbildning och i välfärdsbeställningen utifrån medborgarperspektivet uttrycka mål och resurstilldelning i form av personaltäthet med mål och riktlinjer.

Om kommunen ska vara utförare avgörs av kvalité och effektivitet – den krassa medborgarnyttan. Kommunen kommer inte driva verksamheter utifrån slentrian där det är självskrivet att kommunen utför verksamheten.

Det hållbara samhället förbrukar max 96 % av sina resurser

Vår politik med 4 % driftsöverskott utgör fundamentet för kommunens utveckling de kommande åren.

Att förbruka 96 % innebär en verklig hållbarhetspolitik, eftersom alla miljöproblem osv i grunden handlar om ett samhälle som tar sig friheter på nästkommande generationers bekostnad.