Kort från KF 8/11

Uppföljningsrapport 2 år 2018 föredrogs av revisorerna och det konstaterades att kommunen inte uppfyller alla uppsatta mål och därför inte kan anses drivas enligt god ekonomisk hushållning.

Flera beslut om taxor debatterades, bland annat revidering av taxa för Kvarnkullen samt nya taxor för fritidsanläggningar.

Det rådde enighet om att i framtiden skall de berörda föreningarna ha bättre möjligheter för att få komma med synpunkter i beredning av ärenden som berör deras verksamhet.

Anders Holmensköld (M) konstaterade vid flera repliker att Moderaterna har många vallöften man vill genomföra, men kommunens ekonomiska läge gör att vi måste få ordning på finanserna så att man har pengarna att spendera innan man spenderar dem.