Kungälvstrions budget 2019

Budgeten i PDF, klicka på denna länk

Notera att budgeten är beslutad i Kommunstyrelsen men skall upp till Kommunfullmäktige för beslut också!

Idag har kommunstyrelsen behandlat budgeten för nästa år. Kungälvstrion (M+C+S) har fört fram en helt ny budget med nya mål och riktlinjer som ska ge Kungälv de bästa förutsättningar för framtiden. Det har varit en spännande och konstruktiv resa för moderater, socialdemokrater och centerpartister. Det har varit många och långa diskussioner där resultatet ibland blivit de gyllene kompromisserna.

Många invändningar och synpunkter från partiernas politiker har tagits om hand och processats vidare under en känsla av ansvarsfullhet och konstruktivitet. Genomgående har kompromisserna blivit bättre än de ursprungliga skrivningarna och helhetstanken har tack vare detta stärkts. Detta bådar gott inför nästa års budgetprocess – när vi har mer tid på oss än vad vi hade i år.

Kungälv har haft underskott i ekonomin under många år och är den kommun som lånat mest pengar per capita senaste året. Om man fortsätter i det spåret kommer kommunen år för år tvingas överföra mer pengar från välfärden till att betala för det vi lånat.

Genom att istället säkra ett tydligt överskott, innebär det att kommunen använder mer av sina egna pengar till investeringarna. Redan nästa år räknar vi med att självfinansieringsgraden för våra investeringar ska öka från ca 40% till över 50%. (bara 13 kommuner av 290 har lägre självfinansieringsgrad än Kungälv).

2006 bestämde kommunen att pensionsskulden skulle lyftas in i balansräkningen för att tydligt redovisa samtliga åtaganden kommunen har. Konsekvensen av detta blev att soliditeten då sjönk från 45% till 10%
I takt med att kommunen amorterar på pensionerna var tanken att soliditeten skulle öka i samma utsträckning. Gör man inte det utan fortsätter som några ytterligheter i politiken vill, slutar det hela med att pensionsskulden byts ut mot en minst lika stor låneskuld. Mer finansiella kostnader som ska tas från kärnverksamheten.

En kommun som har överskott betalar mindre i räntor och kan satsa mer på välfärden. Det fungerar precis på samma sätt i privatekonomin. Den som amorterar på sina skulder får långsiktigt en bättre vardagsekonomi.

För hårt skuldsatta som vill få det bättre, handlar det om att ta tag i situationen och börja amortera. Första året kan upplevas lite jobbigare men efter hand kommer vardagsekonomin börja gå ihop på ett bättre sätt.
I år har Kungälvs kostnader ökat med 8% Men hade kostnadsökningen varit det normala , runt 4% så hade vi haft det överskott kommunen behöver.

Beslutet idag innebär små förändringar utifrån helheten men medborgarperspektivet stärks då Kungälv nu ska jämföras med jämförbara kommuner, för att vi ska öka framförallt ändamålsenligheten i allt kommunen gör. Får vi den kvalité som Kungälvsborna betalar för? Det är där hela vårt fokus kommer ligga; kvalité och hushållning.

Vill understryka det Miguel Odhner skriver i förordet till budgeten om respekt i förändringsarbetet och att det sköts by the book när det gäller risk- och konsekvensbeskrivningar. Varje förändring som görs kommer processas enligt samverkansavtal etc.

Vi har dragit ner expansionstakten till en mer realistisk nivå eftersom nya bostäder och medborgare kräver en kommun som har pengar till nya vägar och skolor. Investeringsplanen har därför bantats med en halv miljard. Det i sin tur kräver att vi arbetar mer med externa investerare och utförare när det är ekonomiskt mer fördelaktigt.

Det fanns idag bara ett förslag till budget för kommande år och det stöddes av majoriteten men också av SD och KD.

UP, V, L och MP röstade emot men hade inget eget motförslag. Det är anmärkningsvärt med politiska partier som är emot förslag utan att ha något eget att komma med men förmodligen beror det på olika ingångar.
UP var ju inte med på den tidigare budgeten heller, som togs före valet. L, V och MP var för det tidigare förslaget men yrkade inte på det idag.

Dagens beslut visar tydligt var politiken vill vara -i nuet eller i framtiden. Den som planerar för framtiden, är den som amorterar och ägnar sig åt kommunens strategiska förutsättningar. Den som vill leva i nuet, är den som ägnar sitt politiska arbete åt att springa efter tjänstemännen istället för att leda kommunen.

Kungälvstrion inledde med dagens beslut arbetet att förbättra Kungälvs kommuns framtidsförutsättningar.