Vår politik

Viktiga frågor för oss.

”Hela vår politik har barnen som utgångspunkt. Vi tror att framtidens utmaningar kommer bli svåra och många. Vår politik syftar att ge nästa generation ett större handlingsutrymme. Vi kallar därför denna politik för generationsansvar.”

 1.  Fortsatt ansvar för nästa generation – nej till att skuldsätta våra barn!

2.  Alla lärare ska vara ämnes- och skolårsbehöriga.

3.  Nej till större barngrupper inom förskolan – men full behovstäckning.

4.  Ökad satsning på läsinlärning, matematik, svenska och naturvetenskap.

”Att ha ett arbete och kunna leva på sin lön är en mänsklig rättighet”

5.  Öka sysselsättningen – särskilt för våra ungdomar

6. Möjliggöra fler industrietableringar.

7.  Möjliggöra förutsättningarna för fler etableringar inom handeln.

8.  Fortsätta utvecklingsarbetet inom besök- och turismnäringen.

”Att leva i Kungälv är detsamma som att kunna vara en aktiv medborgare som trivs”.

9. Ny idrottshall till någon av kommundelarna.

10. Nya konstgräsplaner i Romelanda och Kode.

11. Besökscentrum inrymt i Älvkullen på fästningsholmen.

12.  Tryggt busstorg. Stävja otryggheten speciellt vid helgerna.

”Hörnstenen i en välmående kommun är ett samhällsbygge

i balans med övrig samhällsutveckling”.

13. 400 nya hyresrätter fördelade på alla kommundelar.

14. 200 byggklara tomter per år.

15. Ny överfart vid järnvägen i Kode.

16. Planläggning för ett nytt Diseröds centrum.

”Vårt generationsansvar inskränker sig inte bara till att kom-

munen har en ekonomisk pensionsskuld på 1,1 miljarder

kronor. Den ekologiska skulden ska också amorteras ner”.

17.  Bygga ut kommunen ansvarsfullt – vi vill bevara Trankärr till nästa generation.

18. VA-utbyggnaden klar till Tjuvkil och påbörjad i Aröd.

19.  Fortsatt cykelbaneutbyggnad för att i första hand öka barnsäkerheten.

20. Öka andelen förnyelsebar energi.

”Robusta verksamheter som inte ständigt ändrar sina villkor

är en hörnsten för att man ska känna sig trygg när man

behöver kommunens hjälp.”

21.  Leva-tillsammans-garanti för alla äldre vid våra boenden.

22.  Nej till att avskaffa ”flitpengen” för våra intellektullt funktionsnedsatta.

23. Fler platser vid våra äldreboenden.

24. Göra Kungälv mer tillgängligt för funktionshindrade.

25.  Införa vi lämnar ingen i sticket garanti. Effektivare hjälp till missbrukare.