Lokalt handlingsprogram

(Om Ni hellre laddar ned det finns länk till PDF i högerspalten)

 

Låt oss fortsätta att bygga det goda Kungälv gemensamt!

Kungälv byggs med generationsansvaret som grund!

Generationsansvaret syftar till att allt vi gör idag ska vara hållbart för den generation som kommer efter oss. Att det handlar om miljö och ekologi är nog de flesta överens om, men för oss handlar det om en syn som måste genomsyra hela vårt samhälle.

Barn och ungdomar som växer upp idag kommer att leva i en mer globaliserad värld där konkurrensen är hårdare och svårare. Av den anledningen måste vi arbeta hårdare för att kunskap är den allra viktigaste framtidsfrågan.

Våra äldre blir fler och lever ett bättre och mer aktivt liv än någonsin. Många gör ovärderliga insatser på många olika sätt men framförallt då många tar hand om en sjuk partner hemma. Att göra livet minst lika meningsfullt på äldre dagar genom stöd för kulturella och sociala aktiviteter är oerhört viktigt för oss moderater.

Vårt samhälle planeras utifrån att skapa goda möjligheter för boende, näringsliv, samhällsservice och infrastruktur. Generationsansvaret kräver god samordning för det fortsatta samhällsbyggandet. Nya hållbara områden för bostäder måste generera förutsättningar för infrastruktur och kollektivtrafik. Moderaterna har det ledarskap som krävs för att kunna genomföra utvecklingen utifrån helheten och inte utifrån enskilda delar.

Vi tar ansvar för vår kommuns del när det gäller hållbar energiförsörjning genom att göra våra egna verksamheter mindre energikrävande. Vid etablering av vindkraftsverk väger vi alltid noga de motstridiga samhällsintressena mot varandra och beslutatar i varje enskilt fall när alla delar slutligen sammanvägts. För vårt långsiktiga miljöarbete är VA-utbyggnaden särskilt prioriterad och den bidrar till en bättre havsmiljö.

Vi vill också ta ett större lokalt ansvar för hur vattnet mår i våra vattendrag och i havet. Vi vill göra mer genom att stödja utplantering av hotade arter och skapa konstgjorda reproduktionsplatser.

Genrationsansvaret handlar om en helhetsvärdering som utgår från att aldrig skicka över ansvaret för hur vår generation lever, till våra barn och barnbarn. Det kräver att vi ständigt arbetar efter att förenkla och förbättra den kommunala organisationen för att nå goda produktionsresultat för våra invånare.

Förskolan

Vi har en mycket god verksamhet vid våra förskolor i Kungälv. Gruppstorlekarna har hållits på samma storlek sedan 1993 när andra kommuner tvingats utöka grupperna. Det beror på att vi kontinuerligt bygger ut förskolan med fler avdelningar. Vi vet att det finns barn som har svårt med för stora grupper. De barnen hjälps inte genom att man minskar snittet med 1 barn som majoriteten av partierna i Kungälv vill. De barnen kanske behöver gå i grupper på del- eller heltid som kanske bara är hälften så stor som en vanlig grupp. Möjligheten att anpassa avdelningarna är vårt viktigaste bidrag när det gäller att stärka likvärdigheten i förskolan.

Mindre barn är oftast väldigt intresserade av att lära sig saker tidigt och det måste finnas uppmuntran för detta – vilket stöds i den nya läroplanen. Moderaterna vill göra grundskolan 10-årig med obligatorisk förskoleklass där övergången mellan förskola-förskoleklass-grundskola utvecklas och förbättras. Vi vill sätta särskilt fokus på sista året i förskolan, året i förskoleklassen och första året i grundskolan. I detta ligger att barnen ska få en ännu bättre förberedelsetid att inom ramen för förskolans pedagogik närma sig den pedagogik som gäller i grundskolan.

Vi kommer att prioritera att i första hand anpassa grupperna utifrån de minsta barnen först och barn med särskilda behov som bara kan tillgodoses i den mindre gruppen.

En skola för framtiden

Skolan har de senaste åren genomgått omfattande förändringar som syftar på ökat fokus på kunskap och studieresultat. Regeringen har genomdrivit många genomgripande reformer som t ex ny skollag, läroplaner, betyg, lärarlegitimation och reformen med karriärtjänster för lärare. Glädjande nog kan vi se goda resultat i Kungälv! I skolinspektionens granskningar ökar skillnaden varje gång mellan Kungälv och riksgenomsnittet – till Kungälvs fördel. Våra 6:e-klassare tillhör de med bäst resultat i de nationella proven i hela regionen.

Vi ser ändå mer vi kan göra – för att främst stärka likvärdigheten i skolarbetet. Alla skolor som finansieras av skattemedel ska leda till en fullgod utbildning. Tyvärr är skolan fortfarande en arena för utanförskap för alltför många barn. Idrottsaktiviteter och utflykter t ex får inte skapa utanförskap – utan ska inkludera alla. Vi vill därför tillföra mer resurser för att alla barn fullt ut ska kunna delta i skolans ALLA aktiviteter oavsett om det är utflykter, friluftsdagar eller andra aktiviteter. Skolans kompensatoriska uppdrag ska gälla total inkludering varje dag, varje timme.

De nya moderaterna vill göra grundskolan 10-årig med obligatorisk förskoleklass som bl. a leds av förskolepersonal och att den pedagogiken finns med. Detta är när man jämför med andra länder en klok väg att gå. För att skolan ska vara likvärdig måste vi arbeta mer utifrån varje elevs förutsättning. Konkret innebär det att vi vill att varje barn får en pedagogisk resursbedömning redan vid skolstarten i syfte att hitta rätt pedagogisk resurssättning – inte för att diagnostisera. Barn mognar trots allt olika fort. Vi vill göra en sådan bedömning i samband med varje stadieövergång som en tydlig rutin för överlämnande inom/mellan skolor.

Med vårt fokus på sista året i förskolan-året i förskoleklassen – grundskolans första år vill vi tillföra specialpedagogiska resurser till varje klass i åk 1. Målet är att alla barn ska kunna läsa efter grundskolans första termin.

Skolor

Skolor, lärare och elever innebär olika förutsättningar överallt. Ibland fungerar stora klasser utmärkt och ibland sämre. När det inte fungerar handlar det mer om förvaring än om pedagogik. I arbetet att stärka likvärdigheten ingår att hantera de olika förutsättningarna att de utjämnas. Vi tror inte att det är möjligt att göra stora reformer att minska klasstorlekarna radikalt och överallt eftersom det inte finns så många behöriga lärare för det. Utan det skulle snarare öka andelen obehöriga lärare. I Kungälv har vi ökat andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen från 78 – 86 % och den politiken måste fortsätta. Det vi däremot måste göra är att skapa bättre förutsättningar för arbete i mindre grupper genom att modernisera våra skolor genom att bygga fler grupprum så att utbildningen bättre kan anpassas efter de förutsättningar som råder vid varje skola, vid varje klass och för varje elev. Vi prioriterar rätt lokaler, kompetenta och engagerade lärare framför en generell och orealistisk minskning av klassernas storlek. Vi prioriterar att bygga nya skolor anpassade för dagens elever framför nostalgitrippar där man vill bevara icke ändamålsenliga skolor och lokaler. Vi vill möjliggöra att undervisning ska kunna erbjudas i lämpligt stora grupper med behöriga lärare utifrån elevernas förutsättningar.

Skolutveckling

I ett samhälle där kunskaper i naturvetenskap och teknik blir allt viktigare vill de nya moderaterna att Kungälv blir medlem av NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) under mandatperioden. På initiativ av Kungl. Vetenskapakademin startades NTA och drevs fram till 2003 av akademien. Idag är NTA skolutveckling ansvarig och ägs av sina medlemmar – 120 kommuner och åtskilliga friskolor. NTA erbjuder förskolans och grundskolans huvudmän ett koncept för skolutveckling. NTA-konceptet vilar på fem grundpelare bl.a. Ett frågebaserat, undersökande arbetssätt med experiment som grund. Tillgång till ett väl anpassat experimentmaterial i kombination med väl anpassade elev- och lärarhandledningar samt kontinuerlig kompetensutveckling av lärare m.m. Vi tror att genom denna satsning kommer elever från F-6 att utveckla ett undersökande arbetssätt. Personalen i de tidiga åren får bra redskap för sin undervisning i teknik och naturvetenskap.

Kulturskolan Vi vill förstärka verksamheten vid Mimers hus genom att förlägga musikklasserna dit med dess närhet till gymnasiets estetprogram och tillgången till teatern. Detta tror vi kommer leda till att Kungälv kan fortsätta att utvecklas till en kulturkommun i framkant. Vi vill marknadsföra och underlätta för barn och ungdomar att söka sig hit och delta, särskilt de grupper i samhället som inte är väl representerade. Kulturskolan ska ses som en arena för inkludering och därför ska vi göra det möjligt för fler, att oavsett föräldrarnas ekonomiska förmåga få samma möjligheter som alla andra barn.

Gymnasiet

Sverige och Kungälv behöver fler med bättre utbildning. Våra barn ska självfallet ha bättre utbildning än vad vi själva fick. Det är en av generationsansvarets viktigaste principer. Fler ska klara gymnasiet och fler ska studera på högskola eller yrkeshögskola. Därför måste arbetet med likvärdigheten också gälla gymnasiet.

Vi ställer högre krav på gymnasieskolan vad gäller uppföljning, utveckling och redovisning av resultat till elev och vårdnadshavare om vikarier/inställda lektioner.

Kopplingen mellan arbetslivet och gymnasieutbildningen måste stärkas genom ökad samverkan med våra företagare. Ibland är det omöjligt för yrkesutbildningar att anpassa t ex maskiner vid yrkesutbildningar lika snabbt som på arbetsmarknaden.

Vi vill se en förbättrad SYV- verksamhet som startar redan i år 2 på med regelbundna samtal och funderingar över framtiden med temadagar där företag får komma och visa upp sig, och eleverna får diskutera och prata med representanter från olika yrkesområden. Vår politik stärker sambandet skola – Näringsliv.

Äldre

I Kungälv är det nästan Sverigebäst att bo när man är gammal. Det ska det vara även i framtiden. Vi får nu alltfler pensionärer som är friskare och piggare än någonsin. Dagens nya pensionärer har vuxit upp med Beatles och Rolling Stones och kommer vägra att bli gamla i sinnet. Pensionärerna har oftast tid att engagera sig, och är våra stora kulturkonsumenter och är därför en viktig grupp när vi ska bygga Kungälv mer attraktivt.

Vi ska bygga fler demensplatser men också se till att det byggs fler anpassade bostäder för äldre människor. På kommunens boenden och biblioteket vill vi förstärka möjligheter till aktiviteter och kommunikationer genom att t ex introducera Skype för förbättrad kommunikation med anhöriga som kanske lever på annan ort. Vi vill också erbjuda äldre möjligheten att arbeta med hembygds- och släktforskning samt att dokumentera sina egna livsberättelser för framtiden.

 

De äldre är också en viktig grupp konsumenter som håller igång vår detaljhandel. Moderaterna har med de äldres perspektiv i Stadsutvecklingen. Att kunna resa enkelt och bra inom kommunens gräns är en prioriterad fråga för moderaterna.

Vår stora utmaning som kommun är att alla ska känna sig behövda och inkluderade. Vi behöver ungefär 500 nya trygghetsbostäder för äldre där det finns möjlighet att äta tillsammans och där det finns ett serviceutbud från hemtjänsten som är lokaliserad i anslutning till bostaden är ett angeläget mål för oss moderater.

Fortsatt god hälsa är en samhällsvinst och något som vi gärna uppmuntrar. Vi vill utrusta våra boenden med gymanläggningar och bygga fler fritidsanläggningar i kommunen som pensionärer kan använda på dagtid.

Arbete och företagande – Alla behövs!

Kungälvs kommun har det väl förspänt när det gäller sysselsättning och företagsamhet. Våra företagare som är verksamma här tillhör de allra driftigaste i landet. Av den orsaken fick Kungälv motta ett mycket hedersamt pris eftersom dessa företagare både nyanställer och är mycket lönsamma! P. g. a bland annat detta är Kungälvs arbetslöshet lägst i Västra Götaland och bland de lägsta i Sverige.

De som inte har jobb idag måste vi hjälpa ännu mer effektivt för att de snart ska få känna glädjen i att ha ett arbete att gå till. Vi måste anstränga oss hårdare för att få in de på arbetsmarknaden som har allra svårast att komma in. I Kungälv liksom i övriga landet, är det oftast utlandsfödda eller barn till utlandsfödda, som har allra svårast. I ett gott samhälle får alla vara med och bidra till vår gemensamma välfärd. För att det ska bli möjligt måste vi arbeta mer med att sänka trösklarna på arbetsmarknaden för de som har svårast att hävda sig. Det kan vi göra genom validering av utbildningar, riktad utbildning/praktik och erbjuda stödanställningar. Vi vill utveckla detta vidare för att i samverkan med andra lokala arbetsgivare hitta fler lämpliga individuella lösningar. Vi tror inte att högre krogmoms leder till fler matgäster och fler jobb. Vi tror inte att en fördubbling av arbetsgivareavgiften leder till fler ungdomsjobb. I Kungälv behövs alla!

Tillväxt

Kungälv ska fortsätta att växa och med det kommer fler jobb och nya företag. Det är viktigt att vi bidrar till en god samhällsplanering som är tillväxthöjande för företagen. Till Kungälvs centrum ska vi därför koncentrera fler bostäder och fler arbetsplatser, samt offentliga inrättningar som skapar många besök och en god grogrund för detaljhandeln. Det är mötesplatserna som genererar möjligheten till nya affärer.

Kommunen ska inte konkurrera med näringslivet – vi ska stötta det och hjälpa till att utveckla affärslivet så att välfärden säkerställs. Vi konkurrerar inte med våra företag. Vi har tagit in mer drift i privat regi än någonsin tidigare. Upphandling är hårt styrt av lagar och regler, men kommunen ska skapa en informationskanal som löpande informerar vårt lokala näringsliv om planerade upphandlingar.

Infrastruktur

Kungälv har sin roll i att stärka arbetsmarknadsregionen runt Göteborg. Vi har tagit initiativ att investera i kapacitethöjande åtgärder på Bohusbanan som redan har börjat genomföras. Slutmålet är dubbelspår mellan Göteborg och Stenungsund när Västlänken kommit på plats.

Kultur

Kungälv ska ha med kulturen samtidigt som vi utvecklar staden. Vi vill skapa unika utbud till rika kulturupplevelser i vår kommun och använda den rika historia som trakten har som ett verktyg i vårt integrationsarbete. Vi har som mål att även nyanlända ska kunna ta del av berättelser på sina språk för att känna sig som en del av sin nya hemstad. Vi vill skapa fler mötesplatser och fler arenor för kulturupplevelser tillsammans med vårt näringsliv. I vår vision kommer det att finnas flera småscener på våra caféer och matställen som kommer att göra Kungälv unikt i framtiden.

Vi är stolta över att vi har en verksam teater inom kommunen som kommunen självklart stöder och det är också roligt att det utvecklats en sommarscen på Bohus fästning.

Vi ser som politikens uppgift att främja kulturen – då främjar vi vår egen utveckling. Det var moderaterna som släppte kulturen fri i Kungälv och vi vill inte tillbaka till den tid då det var en kulturnämnd som bestämde vilka teaterföreställningar som skulle ges i Kungälv.

Nystart Romelanda

Romelandas kärnvärden är det goda boendet med närhet till natur och stad. Romelanda har av en del kallats ”den glömda kommundelen” – vi vill få till stånd ett utvecklingsarbete så att det begreppet försvinner. Nya moderaterna är tydliga med vad vi vill åstadkomma och det vi beskriver här kan vi gemensamt åstadkomma inom några år! För att åstadkomma det har kommunen köpt in centrumfastigheten för att ge plats åt ett nytt centrum med barnomsorg, idrottshall, samlingslokal, bibliotek och affärslokal. Detta centrum ska generera rörelse och möten mellan människor. Vi tror att det skulle kunna ge ett underlag för en affär också. Vi planerar för 400 nya bostäder i och runt Romelanda – fattas bara!

När idrottshallen står färdig kommer vi i framtiden få fler valmöjligheter i hur skolan ska fortsätta att utvecklas eftersom en idrottshall är en grundförutsättning ifall vi vill bygga vidare med högstadium i framtiden.

Kommunikationer

Vi är beredda att på försök skapa fler avgångar mellan Romelanda och Kungälv tillsammans med Romelandaborna – bara resandet ökar men vi måste gemensamt göra ett försök! För att ytterligare stimulera hållbart resande vill vi sätta belysning på GC-banan.

I vår mest långsiktiga vision vill vi skapa en färjeförbindelse över älven direkt till Ale- pendeln. Detta kommer dock att ta tid..

Kärna – utveckla goda Kärnvärden

Kärna har genom åren av vissa kommunpolitikerkallats för kommunens Vilda Western eller High Chaparal. För oss säger det något om Kärnas och bygdens kärnvärden; entreprenörskapet och envisheten. Det är skapande kärnvärden och de absolut viktigaste beståndsdelarna för allt utvecklingsarbete. Kärna har en attraktivitet med landet, närhet till Kungälv, Göteborg, havet och naturen – samtidigt som man har hög tillgång på såväl offentlig som privat service- trots sin lilla storlek.

Allt detta vill de nya moderaterna ha som grund för det fortsatta arbetet med att utveckla och förstärka Kärnas goda sidor.

Barnomsorg, grundskola och fritid

Vi kommer att fortsätta med att satsa på barnomsorg med hög tillgänglighet i Kärna. Vi vill som enda parti börja arbetet redan nu med att skapa en F-9 skola i Kärna genom att som ett första steg bygga en fullstor idrottshall som är en viktig hörnsten för att kunna bedriva högstadium. Vi tror att en hall skulle ge föreningslivet bättre utvecklingsmöjligheter genom att kunna erbjuda mer aktiviteter i hemorten.

Vi vill också förstärka möjligheten att kunna ströva och jogga genom att förse motionsslingan i Kärna med elljusspår.

Det nya konstgräset på västra sidan av lyckevägen kommer att bidra till att området med den befintliga gräsplanen kan planläggas för bostäder som kommer att bidra till att befolkningsunderlaget kan utökas till gagn för både offentlig som privat service.

Kommunikationer

Nya moderaterna värnar om kollektivtrafiken i Kärna med ett kraftigt minskat enskilt resande år 2020. Det gör att vi måste ha fullgoda alternativ om man ska ställa bilen hemma. Vi arbetar för bra matarförbindelser via Kornhall och Bohusbanan till Göteborg. Cykelbana ska byggas till Ytterby.

Kode – värt att satsa på

Kode står för goda värden. God boendemiljö med goda kommunikationer med god samhällsservice i form av förskolor, grundskola och äldreomsorg samt räddningstjänst. Kode är omgärdat av en vacker och unik landsbygd som präglas av det kustnära jordbruket. Detta är vår utgångspunkt för utvecklingen av Kode.

Detta vill vi utveckla de kommande 10 åren:

Förbättrade kommunikationer och infrastruktur

  • Bohusbanan höjd kapacitet
  • Järnvägsövergången
  • VA-Utbyggnad
  • GC-Väg mot Kareby

VA-försörjningen har högsta prioritet eftersom det är en grundförutsättning för Kodes fortsatta utveckling. Vi gör allt för att lösa VA-frågan för Aröd och Åsebyberg för att möjliggöra för boende att utveckla sina bostäder.

Skolan

Vi vill som enda parti snabbt planlägga en ny F-9 skola i Kode som inkluderar en idrottshall då vi tror att det ytterligare kan stärka Kodes goda kärnvärden och ge det lokala föreningslivet bättre förutsättningar. De gamla skolbyggnaderna ser vi gärna att de omvandlas till hyresrätter. Vi kommer att fortsätta att bygga ut förskolan så att tillgången på platser motsvarar behovet.

Bostäder

För att trygga en god service vill moderaterna satsa på egnahemsbyggandet i Kode med omnejd. Vi vill under denna period skapa förutsättningar för nya bostäder i området och ta bort onödiga hinder och begränsningar vad gäller bostadsytor. Vi vill också se att allmännyttan ökar produktionen av hyresrätter med minst 50 i Kode.

Vi bygger stad – Kungälv och Ytterby

I vår vision kommer det inte finnas någon gräns mellan Ytterby och Kungälv. Vi ser stora möjligheter att bygga fler bostäder, förskolor, skolor, äldrebostäder och mer handel inom detta område. Efterfrågan att investera i bostäder i Kungälv är tack vare vår politik mycket stor.

Vi vill fortsätta att utveckla stadskärnan genom förtätningar och omvandlingar för att få fler bostäder och öka utbudet av handel och service. På så sätt kan vi skapa den lilla staden med storstadspulsen. Vi vill åstadkomma detta samtidigt som vi löser frågor kring infrastuktur och parkeringar. När det gäller parkeringar föredrar vi att kunna använda mark för byggnader framför parkeringar. Det gör att vi förordar parkeringar under jord som är betydligt dyrare och därför kräver högre exploateringsgrad (lite högre hus) men då åstadkommer vi också att fler människor bor i de områden där utbudet av kollektivtrafik är som bäst.

Moderaterna ser att frågan om trafiken måste lösas genom stan och har därför tagit initiativ till en förstudie om en cirkulationsplats vid Stadshuset under jord för att få ett bra trafikflöde.

Vi tycker också att det är viktigt att jobba med gestaltningsfrågorna när vi bygger nytt så att vi får en attraktiv stadsbild. I detta arbete ligger också en vidareutveckling av konststråket mellan Kongahälla och Västra Tull.

Marstrands Stad

Många vill kalla Marstrand för kommunens pärla och det är sant. Frågan är om det inte är en rejäl underdrift. I sommarsverige är Martstrand hela Sveriges pärla och något som säkert alla Kungälvsbor är otroligt stolta över. Marstrand är dit man helst åker med sina släktingar när de är här på besök. Det är trevligt men Marstrand behöver leva året runt. Vi har en utvecklingsinriktad politik som vi baserar på bevarande av särarten i balans med en tydlig utveckling. Vi vill börja använda Marstrands Stad som begrepp och bygga en identitet för kommunen som två-stadskommunen.

Hot:

Marstrands stad brottas med samma problematik som många andra kustsamhällen. De höga priserna leder till att permanenthus blir sommarbostäder och orterna får alltfler mörka fönster under vintern. Det leder till att mackar, banker, apotek och affärer försvunnit och ortens attraktionskraft som boendealternativ på årsbasis försämras. Kommunens ekonomi försämras också av detta med försämrat skatteunderlag och att skolor, omsorg och övrig verksamhet blir dyrt att driva p. g. a det svaga befolkningsunderlaget. Med en åldrande befolkning är många ägarbyten att förvänta de kommande 10 åren där många hus kommer att sluta som sommarbostäder efter att de lagts ut till marknaden.

Moderaternas lösning:

Vi lanserar nu att låta byggherrar bygga hus som innehåller hyresrätter OCH ägarlägenheter för att hyrorna ska bli rimliga. När marknadskrafterna är så starka som på Marstrand kan man inte förbjuda eller införa restriktioner som t ex boplikt, utan det gäller att bli kompis med marknadskrafterna och använda dessa att de främjar politiken att öka befolkningsunderlaget. Detsamma kommer också att gälla när man ska bygga trygghetsboenden där hyrorna inte heller kan vara alltför höga. Vi tror att många presumtiva köpare av en ägarlägenhet kommer att tilltalas av tanken att deras köp av en lägenhet möjliggör för ett antal familjer att bosätta sig på orten permanent, att detta i sig kan bli ett starkt incitament. Likaså kommer det hus där ägarlägenheten inryms i vara bemannat året runt. Med detta som utgångspunkt kommer sommargästerna att kunna bli en viktig förutsättning för att kunna utveckla Marstrand som bostadsort året runt.

Stadens utveckling:

Vi vill bygga en ny skola på Koön och kan tänka oss att göra skolans upptagningsområde lite större för att ge underlag för lärartjänster. Havshotellet har bevisat vad många jobb året-runt verksamheter skapar. Vi vill se en liknande utveckling runt Båtellet och att Marstrand kan ta steget att bli en verklig konferensort som ger många arbeten året runt. När det är taget och etablerat kommer det att finnas underlag för fler näringsverksamheter. De marina näringarna är betydelsefulla för Marstrand och moderaterna behandlar det därför som ett överordnat samhällsintresse. I framtiden vill vi ha mer kollektivtrafik sjövägen mellan Marstrand-Tjörn och Marstrand-Göteborg. Vi tror att vi måste knyta de operatörer som utför kollektivtrafiken i Göteborgs skärgård till Marstrand.

För att ytterligare stärka orten vill moderaterna bygga en idrottshall på Koön för att det ska kunna erbjudas mer idrottsaktiviteter på hemorten och det kan också stärka Marstrand som ort att förlägga träningsläger till.

Tjuvkil – framtidens serviceort vid havet

Vi vill kunna erbjuda fler möjligheten att få bo i havsnära lägen. När man exploaterar områden i kustzonen ska man göra det genomtänkt så att det leder till en god samhällsutveckling. Vi föredrar tät och koncentrerad bebyggelse för att skapa underlag för affärer, matställen, kommunal service och infrastruktur, framför en politik som går ut på att bygga lite mer överallt. Vi vill inte bygga igen kustzonen utan bevara det kustnära jordbrukslandskapet så långt det är möjligt.

Vi tycker att den ursprungliga tanken på 250 bostäder på Tjuvkils huvud är bra eftersom den ger ett mycket gott underlag för att i framtiden kunna skapa ett centrum i Tjuvkil. Den exploateringsgrad som det ursprungliga förslaget innebär är exakt samma exploateringsgrad som gäller i Ytterby där VA-lösningar och markpriser är betydligt billigare. Som parti tar vi aldrig politisk ställning i närboenderelaterade invändningar – eftersom vi då aldrig skulle kunna bygga någonting nytt någonstans.

Vi måste acceptera att trafiklösningen i framtiden måste gå genom samhället som idag efter att länsstyrelsen sagt sitt. Vi tror att vi ändå kan skapa en god trafikmiljö med cykelbanor och cirkulationsplatser för att trafiken ska bli säkrare och att man tryggt ska kunna gå och cykla i Tjuvkil.

Moderaterna vill starta upp nästa fas i utvecklingen av Tjuvkil för att starta planeringen av ett nytt centrum med förskola, grundskola, busstation med vänthall, affär och matställen. Det arbetet vill vi starta upp direkt efter att planarbetet för Romelanda är klart.

 

Kommentera